RD/ZP/50/21 zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - PAKIETY

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


 

Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki

  Poznańskiej - Pakiety

   Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet  IV

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie o udzielenie

zamówienia na PAKIET I, II, III i IV na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa

zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają

odrzuceniu.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/50/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
Termin dostawy (TD) – waga kryterium 40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
26.07.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
26.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

(DOTYCZY PAKIETU I, II, III, IV)

Opis: 

RD/ZP/50/21 Poznań, 06.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: zakupu i dostawy środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety
Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet IV"

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na PAKIET I, II, III i IV na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1. ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ
Sp. z o.o.
Ul. Kamienna 12
62-081 Wysogotowo
PAKIET I
Cena netto: 140 850,10 zł
Cena brutto: 170 399,82 zł
Termin dostawy: 24 godziny

PAKIET II
Cena netto: 690 497,50 zł
Cena brutto: 849 311,93 zł
Termin dostawy: 24 godziny

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 odrzucił ofertę firmy (nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

UZASADNIENIE:
Zamawiający wzywał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, zostały one uzupełnione, jednakże nie zostały przekazane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Dokumenty nie zostały podpisane w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.

2. ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA
UL. Franowo 1
BOKS 528 W3
61-302 Poznań
PAKIET I
Cena netto: 129 309,50 zł
Cena brutto: 155 891,69 zł
Termin dostawy: do 24 godziny
PAKIET II
Cena netto: 573 337,50 zł
Cena brutto: 705 205,13 zł
Termin dostawy: do 24 godziny
PAKIET III
Cena netto: 2 851,45 zł
Cena brutto: 3 384,43 zł
Termin dostawy: do 24 godziny
PAKIET IV
Cena netto: 2 583,00 zł
Cena brutto: 3 177,09 zł
Termin dostawy: do 24 godziny

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 odrzucił ofertę firmy - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
UZASADNIENIE:
PAKIET 1
1. Pozycja 19 środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej - dostarczono kartę produktu dotyczącą innego produktu niż oczekiwany przez zamawiającego.
W związku z powyższym należy uznać ofertę jako niezgodną z warunkami SIWZ.
PAKIET 2
1. Pozycja 12-zamawiający żądał: ścierka do mycia okien, z mikrofibry o wym. 36x38cm. Dostarczona próbka to ścierka o wymiarze 40x40 cm przez co nie spełnia parametrów jakościowych zapisanych w SIWZ
Pozycja 20-zamawiający żądał: wolno-stojąca szczotka WC w obudowie sześciokątnej , wykonana z polipropylenu, długość szczotki 34cm. Dostarczona próbka to szczotka o długości 38,5 cm przez co nie spełnia parametrów jakościowych zapisanych w SIWZ.
W związku z powyższym należy uznać ofertę jako niezgodną z warunkami SIWZ.
PAKIET 3
1. Pozycja 13 środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej - dostarczono kartę produktu dotyczącą innego produktu niż oczekiwany przez zamawiającego.
W związku z powyższym należy uznać ofertę jako niezgodną z warunkami SIWZ.
PAKIET 4
1. Pozycja 15-zamawiający żądał: wolno-stojąca szczotka WC w obudowie sześciokątnej , wykonana
z polipropylenu, długość szczotki 34cm. Dostarczona próbka to szczotka o długości 38,5 cm przez co nie spełnia parametrów jakościowych zapisanych w SIWZ.
W związku z powyższym należy uznać ofertę jako niezgodną z warunkami SIWZ.

Z poważaniem
Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Monika Dyja