RD/ZP/47/21 Zamówienie na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/47/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20%
Okres gwarancji - 20%
Wadium: 

 

 

Terminy
Termin składania ofert: 
06.07.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
06.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 4.08.2021 r.
Termin wykonania: 

        Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.


Opis: 

 

         RD/ZP/47/21                                                                                                       Poznań  26.07.2021r.

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 Dotyczy: zamówienia na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

                                    BART  Rafał Kapelski

                                    61-251 Poznań

                                     Os. Orła Białego 111/1

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymagania  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 27.07.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna  firma:

 

 

1. BART  Rafał Kapelski

    61-251 Poznań

    Os. Orła Białego 111/1

    Cena netto             142 298,41 zł

    Cena brutto           175 027,04 zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 2 godziny

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena – 60,00

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonywania robót  - 10,00

Ocena w kryterium okres gwarancji – 10,00

Razem - 80,00 pkt