RD/ZP/43/2021 „Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników".

Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i software.


 

 

 

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

03.09.2021r.- Zamawiajacy opublikował Ogłoszenie wyników.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/43/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Okres gwarancji 40
Wadium: 

Zamawiający nie bedzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
03.08.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
03.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
31.10.2021r.
Termin wykonania: 

Przedmiot Umowy realizowany będzie w terminie: :    14 tygodni od dnia zawarcia umowy

Opis: 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 24.06.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 29.06.2021 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia 29.06.2021 r.