RD/ZP/41/21 Dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla PP.Projekt finansowany przez NCBR

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/41/21                                                                                                 Poznań 15.06.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej”.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

CASP SYSTEM Sp. z o.o.

Ul. Puszkina 2

43-603 Jaworzno

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  16.06.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

CASP SYSTEM Sp. z o.o.

Ul. Puszkina 2

43-603 Jaworzno

Cena netto przenośnego systemu radiografii cyfrowej:                                                    

Cena brutto przenośnego systemu radiografii cyfrowej:                                           493 722,00 zł 

Cena netto za przeprowadzenie szkolenia:                                                    5 000,00 zł

Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia:                                                   6 1050,00 zł

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia (przenośnego systemu radiografii cyfrowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia:                                                                                            406 400,00 zł

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia (przenośnego systemu radiografii cyfrowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia:                                                                   499 872,00 zł

Warunki gwarancji:                                                                                  24 miesiące

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                          80,00  pkt.

Warunki gwarancji:                                                                                        20  pkt.

RAZEM:                                                                                                       100  pkt.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/41/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 80%
Warunki gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
09.06.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
09.06.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.07.2021 r.
Termin wykonania: 

 

1.     Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.     Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

W dniu 15.06.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal