RD/ZP/38/2021 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do budowy stanowiska badawczego ETAP II finansowanej z projektu: Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

RD/ZP/38/21                                                                                                                Poznań, dnia 22.07.2021r.

 

Ogłoszenie wyników

 

„Dostawa materiałów do budowy stanowiska badawczego ETAP II finansowanej z projektu: Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego, zgodnie z umową POIR.04.01.04-00-0030/17-00 dla Politechniki Poznańskiej”.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych zostało rozstrzygnięte.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

  1. Rapid Engineering Sp. z o.o., ul. Barbary 16, 91-502 Łódź

Cena netto: 190 000,00 zł

Cena brutto: 233 700,00 zł

Termin realizacji: 8 tygodni

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena: 60,00 pkt

Termin realizacji:   -  0,00 pkt

RAZEM: 60,00 pkt

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Rapid Engineering Sp. z o.o., ul. Barbary 16, 91-502 Łódź jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 23.07.2021r.

 

 

Z poważaniem

Magdalena Karczewska

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/38/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Termin dostawy 40
Wadium: 

Zamawiający Nie bedzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
14.07.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
14.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
12.08.2021r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

W dniu 22.07.2021r. ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal