RD/ZP/33/21 Świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/33/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20%
Okres gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
18.05.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
18.05.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.06.2021 r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 32 miesiące od daty podpisania umowy.

Opis: 

RD/ZP/33/21                                            Poznań 19.05.2021r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie usług stolarskich w obiektach (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie) Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, zostało rozstrzygnięte.

Wybrana została oferta firmy:

FHUP „LUSIA”
Roman Dopierała
Rzecin 26, 64-510 Wronki


Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.


Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 20.05.2021r.


Do upływu terminu składania ofert została złożona oferta firmy:

FHUP „LUSIA”
Roman Dopierała
Rzecin 26, 64-510 Wronki


Cena netto -  468 933,05zł
Cena brutto - 576 787,65zł


Czas przystąpienia do wykonywania usług – 2 dni robocze
Okres gwarancji – 36 miesięcy


Ocena w kryterium: cena – 60,00pkt.
Ocena w kryterium: czas przystąpienia do wykonywania usług - 10,00pkt.
Ocena w kryterium: okres gwarancji – 10,00pkt

Razem - 80,00 pkt