RD/ZP/21/21 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części (pakiety).

Komunikaty: 


Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/21/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Pakiet 1 - Cena – 30 %
Pakiet 1 - Pochodzenie materiałów eksploatacyjnych (oryginalność - wszystkie wskazane przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne jako oryginały) – 30% = 30 pkt
Pakiet 1 - Termin dostawy - 30% = 30 pkt
Pakiet 1- Termin wymiany wadliwego produktu – 10% = 10 pkt
Pakiet 2 - Cena – 60 %,
Pakiet 2 - Termin dostawy - 30% = 30 pkt;
Pakiet 2 - Termin wymiany wadliwego produktu – 10% = 10 pkt;
Terminy
Termin składania ofert: 
11.05.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
11.05.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
09.06.2021 r.
Termin wykonania: 

 

1.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy sukcesywne, przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 5A i 5B do SWZ.

2.         Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

3.         Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Opis: 

 

AD/ZP/21/21                                                                                                                     Poznań, dnia 13.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej:

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki),

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 255 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, którą Wykonawca złożył ofertę po terminie składania ofert.

 

Zamawiający informuje również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca:

Zakłady Techniki Biurowej

INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Zakłady Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o., z niniejszego postępowania na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert).

UZASADNIENIE:

Oferta złożona została po terminie jej składania.