RD/ZP/12/2021 Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, treść pisma znajduje się w komunikatach

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w komunikatach

02.07.2021 r- Zamawiający zamieścil ogłoszenie wyników.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/12/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Warunki dostawy 20
Okres gwarancji na serwery 20
Wadium: 

Zamawiający nie bedzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
01.06.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
01.06.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
29.08.2021r.
Termin wykonania: 

 

Dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ.  do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w maksymalnym terminie 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opis: 

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 19.04.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 23.04.2021 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia 23.04.2021 r.