RD/ZP/116/2021 Dostawa fabrycznie nowego serwera GPU wraz z licencją na oprogramowanie do analiz genomicznych dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/116/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Okres gwarancji na serwery 40
Terminy
Termin składania ofert: 
01.02.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
01.02.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
01.05.2022r.
Termin wykonania: 

 

Dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ (załącznik nr 1 Specyfikacji Technicznej), do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), oraz oprogramowania określonego w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ (załącznik nr 2 Specyfikacji Technicznej) Wykonawca zrealizuje w maksymalnym terminie 105 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opis: 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 23.12.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia  28.12.2021 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia  28.12.2021 r.

 

Dokumentacja
SWZ: