RD/ZP/11/21 Świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej
Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ

23.03.2021r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/11/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20%
Okres gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
23.03.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
23.03.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy

Opis: 

 

          RD/ZP/11/21                                                                                 Poznań  31.03.2021r.

 

 

 

                                       OGŁOSZENIE WYNIKÓW - UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: „Świadczenia bieżących  usług stolarskich w obiektach  Politechniki Poznańskiej

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3,pkt.4 i pkt.6 p.z.p. odrzuca ofertę firmy

FHUP „LUSIA"

Roman Dopierała

Rzecin 26, 64-510 Wronki

 (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

 

Została złożona oferta, na której Wykonawca nie złożył żadnego podpisu.

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

W dniu 31.03 2021r. Unieważnienie postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych, na miniPortalu oraz na stronie Zamawiajacego.