RD/ZP/109/21 Świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

RD/ZP/109/21

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej, przez okres 18. miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/109/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA 55%
Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 15%
Czas usunięcia awarii - 30%
Terminy
Termin składania ofert: 
20.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
20.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
ZGODNIE Z ROZDZIALEM XVI SWZ.
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji usługi – okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Opis: 

 

RD/ZP/109/21                                                                                                                   Poznań, dnia 22.12.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: zamówienia na świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła przedmiotowe postępowanie, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 255 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

UZASADNIENIE:

W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 532 000,00 zł brutto.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

1.       ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A,

20-704 Lublin

Cena ryczałtowa miesięczna netto: 32 000,00 PLN

Cena całkowita netto:                              576 000,00 PLN

Cena całkowita brutto:                           708 480,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszenie awarii:

®      Krytycznej:  do 1 godziny

®      Wysokiej :                    do 3 godzin

®      Normalnej                    do 4 godzin

Czas usunięcia awarii:

®      Krytycznej:  do 5 godzin

®      Wysokiej :                    do 8 godzin

®      Normalnej                    do 16 godzin