RD/ZP/108/21 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/108/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
KRYTERIUM JAKOŚCI - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
05.01.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
05.01.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 DNI TJ. DO 04.04.2022r
Termin wykonania: 

ZGODNIE Z PKT. 4 SWZ

PAKIET I - Łączny czas realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 60 dni liczonych
od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.1 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.

PAKIET II - Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 40 dni liczonych
od terminu rozpoczęcia realizacji dostawy, stosownie do treści pkt. 4.1.2 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.

Opis: 

 

 

RD/ZP/108/21                                                                                                                                   Poznań, dnia 23.02.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania

Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz

z konwerterami i zasilaczami

 

DOTYCZY PAKIETU I:

 

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na PAKIET I zgodnie z art. 255 ust. 2) ustawy prawo zamówień publicznych : Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET I ofertę złożyła firma:

 

Nazwa IGEL Paweł Wysk

adres ul. Parkowa 3

62-070 Dąbrówka

NIP 5993020601 REGON 302243022

 

Cena netto:                   699 021,00

Cena brutto (23% VAT):  859 795,83

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

Proszę wybrać jedną z opcji .

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni

Kryterium 2 - Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 czerwca 2023 roku

 Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie aktualizacji oprogramowania opisanego w karcie nr S3D/I/6 do 30 czerwca 2023 roku

 Tak

Kryterium 4 – Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III Załącznika nr 8A.

 Tak

 

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. c) oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

UZASADNIENIE:

Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, niestety nie zostały uzupełnione w wyznaczonym  terminie.

 

DOTYCZY PAKIETU II:

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, NA PAKIET II, zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia NA PAKIET II  firmie:

 Nazwa MAB Robotics Sp. z o.o

adres ul. 23 Lutego 36/6 61-744 Poznań

NIP:7822870297

REGON 384402927

 

Oferta  firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego .

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  24.02.2022.r

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET II ofertę złożyła firma:

Nazwa MAB Robotics Sp. z o.o

adres ul. 23 Lutego 36/6 61-744 Poznań

NIP:7822870297

REGON 384402927

Cena netto:                   73 000,00 zł

Cena brutto (23% VAT):   89 790,00 zł

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

Proszę wybrać jedną z opcji .

● do 40 dni

● skrócenie czasu o 10 dni, tj. do 30 dni

● skrócenie czasu o 26 dni, tj. do 14 dni

Kryterium 2 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr R/II/1, R/II/2 i R/II/3 z masą niższą o 10%

● Tak

● Nie

Kryterium 3 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr R/II/1, R/II/2 i R/II/3 z momentem obrotowym większym o 200%

● Tak

● Nie

Kryterium 4 – Dostarczenie dodatkowego oprogramowania demonstrującego funkcjonalności API wraz z kodem źródłowym kompilującym się na komputerze z procesorem o architekturze x86_64 i generującym sygnały powodujące fizyczny ruch napędu

● Tak

● Nie

Kryterium oceny i waga:

PUNKTY ZA CENĘ:                        60,00

KRYTERIUM NR 1:                          0,00

KRYTERIUM NR 2:                        10,00

KRYTERIUM NR 3:                          0,00

KRYTERIUM NR 4:                         10,00

SUMA PUNKTÓE ZA KRYTERIUM: 80,00

                                                                                                     

 

Dokumentacja