RD/ZP/107/21 „Usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

Komunikaty: 

 

  Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/107/21                                                                                               Poznań  09.12.2021 r.

 

 

 

                                   OGŁOSZENIE WYNIKÓW – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

 

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych unieważniła postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy Bilbo sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 8, 62-006 Janikowo (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Oferta została złożona w sposób nieprawidłowy. Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała formularza ofertowego.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Bilbo sp. z o.o.

Ul. Gnieźnieńska 8

62-006 Janikowo

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/107/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy z negocjacjami
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
07.12.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
07.12.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.01.2022r.
Termin wykonania: 

 

34 miesiące od dnia obowiązywania umowy

 

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym zakresie prac (załącznik 7) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis: 

 

W dniu 09.12.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal