RD/ZP/104/21 „Usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii drzwi automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

Komunikaty: 

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii drzwi automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - Drzwi przesuwne i skrzydłowe,

 

PAKIET II - Drzwi obrotowePostępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/104/21                                                                       Poznań  03.12.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii drzwi automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I - Drzwi przesuwne i skrzydłowe,

PAKIET II - Drzwi obrotowe.

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych unieważniła postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

PAKIET I: Drzwi przesuwne i skrzydłowe,

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy Dormakaba Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

PAKIET II: Drzwi obrotowe.

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy Dormakaba Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

Ponadto Zamawiający informuje również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

 

PAKIET I – Drzwi przesuwne i skrzydłowe

Dormakaba Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

Cena netto obejmująca wszystkie przeglądy

określone w załączniku 8a do SWZ

(kwota podana w szczegółowym formularzu

cenowym w kolumnie 12 w załączniku 8a za 4 przeglądy):                          12 000,00 zł

Cena brutto obejmująca wszystkie przeglądy określone

w załączniku 8a do SWZ

(4 przeglądy):                                                                                             14 760,00 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                24 godziny

 

 

 

PAKIET II – Drzwi obrotowe

Dormakaba Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

Cena netto obejmująca wszystkie przeglądy

określone w załączniku 8b do SWZ

(kwota podana w szczegółowym formularzu

cenowym w kolumnie 12 w załączniku 8b za 4 przeglądy)                               9 600,00 zł

Cena brutto obejmująca wszystkie przeglądy określone

w załączniku 8b do SWZ (4 przeglądy)                                                             11 808,00 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                       24 godziny


 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/104/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy z negocjacjami
Kryteria oceny: 
cena-60%
Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
02.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
02.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.12.2021r.
Termin wykonania: 

 

PAKIET I – 22 miesiące od dnia obowiązywania umowy

PAKIET II – 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

Opis: 

W dniu 03.12.2021r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal