RD/ZP/103/21 Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

 

Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/103/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%
Wadium: 

 

 

Terminy
Termin składania ofert: 
16.11.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
16.11.2021 - 12:00
Czas związania ofertą: 
30 dni, tj. do dnia 15.12.2021
Termin wykonania: 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

RD/ZP/103/21                                                                         Poznań  26.11.2021r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE

 

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

 

Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 3 unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

1. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

    Kalinowo 86

    07-304 Ostrów Mazowiecka

Cena netto: 143 000,00 zł

Cena brutto 154 440,00 zł

Okres gwarancji: 72 miesiące