RD/ZP/102/21 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

Komunikaty: 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/102/21                                                                                                           Poznań  25.11.2021 r.

 

 

 

                        OGŁOSZENIE WYNIKÓW – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00

 

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych proponuje unieważnić postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

PAKIET I:

 

Politechnika Poznańska, na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy Holarsys Sp. z o.o. ul. Obornicka 26, 62-002 Złotniki (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

 

PAKIET II:

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy MAB Robotics Sp. z o.o. ul.23 Lutego 36/6, 61-744 Poznań (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

Ponadto Zamawiający informuje również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

 

PAKIET I- Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

Holarsys Sp. z o.o.

ul. Obornicka 26

62-002 Złotniki

Cena netto urządzenia:                                                                                 95 000,00 zł

Cena brutto urządzenia:                                                                               116 850,00 zł

Cena netto szkolenia:                                                                                    5 000,00 zł

Cena brutto szkolenia:                                                                                  6 150,00 zł

Cena netto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                                                                 100 000,00 zł

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                                                                 123 000,00 zł

Warunki gwarancji:                                                                                       12 miesięcy

 

PAKIET II- Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

MAB Robotics Sp. z o.o.

ul.23 Lutego 36/6

61-744 Poznań

Cena netto urządzenia:                                                                                 145 000,00 zł

Cena brutto urządzenia:                                                                               178 350,00 zł

Cena netto szkolenia:                                                                                    5 000,00 zł

Cena brutto szkolenia:                                                                                  6 150,00 zł

Cena netto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                                                                 150 000,00 zł

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                                                                 184 500,00 zł

Warunki gwarancji:                                                                                       18 miesięcy

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/102/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
23.11.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
23.11.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2021r.
Termin wykonania: 

 

1.     Termin realizacji zamówienia na każdy z pakietów wynosi: maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.      W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie dla minimum 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed dostarczeniem urządzenia i nie później niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia.

Opis: 

W dniu 25.11.2021r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal