RD/ZP/10/21 Usługa wykonania i montażu oprawy osi poziomej dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu oprawy osi poziomej dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/10/21                                                                                                 Poznań 26.03.2021 r.

 

 

 

                                   OGŁOSZENIE WYNIKÓW-UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „usługa wykonania i montażu oprawy osi poziomej dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej”

 

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH Sp. z o. o, ul. Nieszawska 15B, 61-022 Poznań z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6  ustawy PZP. (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

 

Złożona oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie PZP., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.           

 

 

 

W związku z powyższym Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/10/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Warunki gwarancji-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
18.03.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
18.03.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.04.2021 r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

 

 W dniu 26.03.2021r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone również na platformie miniPortal