Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego).

Komunikaty: 

 

RD/ZP/05/21 Przetarg nieograniczony


Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego), przez okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/05/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 50 %,
wzrost wysokości wybranych świadczeń – 25%,
klauzule fakultatywne – 25%
Wadium: 

 


Terminy
Termin składania ofert: 
25.03.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
25.03.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie z pkt.10 SWZ.
Termin wykonania: 

 

Termin usługi – 36 miesięcy od daty określonej w umowie.

 

Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.

Opis: 

 

AD/ZP/05/21                                                                                                               Poznań, dnia 13.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Dotyczy: Zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego).

 

Politechnika Poznańska informuje, że niniejsze postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

AL. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 26.04.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)     Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

 

1. CENA BRUTTO OFERTY

L.P.

OPIS CENY

CENA W PLN

1.

Cena - składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby - Wariant I

59,00 zł

2.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby  - Wariant II

66,00 zł

3.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant III

79,00 zł

4.

Cena - składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant IV

94,00 zł

5.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant V

105,00 zł

 

2. WZROST WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

L.P.

OPIS WZROSTU WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA

TAK

NIE

1.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 5%

 

 

 

NIE

2.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 10%

 

TAK

 

 

3.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 15%

 

 

 

NIE

4.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 20%

 

 

 

NIE

5.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 25% i więcej

 

 

 

NIE

 

3. KLAUZULE FAKULTATYWNE

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja

Brak akceptacji

1.

Klauzula skrócenia okresu pobytu w szpitalu z powodu choroby uprawniającego do wypłaty świadczenia do 1 dnia pobytu.

 

 

Brak akceptacji

2.

Klauzula wydłużenia maksymalnego okresu wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu z 90 dni do 180 dni w każdym roku polisowym (ryzyko "Leczenie szpitalne").

Akceptacja

 

3.

Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego ryzyka "Leczenie szpitalne" na cały świat.

Akceptacja

 

4.

Klauzula zniżki/dofinansowania na zakup leków. *

 

Brak akceptacji

* Wykonawca zapewni każdemu ubezpieczonemu dostęp do karty uprawniającej do uzyskania min. 80 % zniżki/dofinansowania na zakup w aptece leków przepisanych na receptę, albo dokona refundacji kosztów zakupu leków we wskazanej powyżej wysokości na podstawie przesłanego przez ubezpieczonego dowodu zakupu. W przypadku wydania ubezpieczonemu karty Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji w/w zniżki/dofinansowania w przynajmniej dziesięciu aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Zniżka/dofinasowanie, albo refundacja zakupu leków dotyczyć będzie minimum 3000 pozycji lekowych, a wartość zniżki/dofinasowania lub refundacji nie będzie ograniczona limitem kwotowym.

Kryterium oceny i waga:

o  Cena brutto oferty:                 48,14 pkt.

o  wzrost wysokości świadczeń    10,00 pkt

o  klauzule fakultatywne             12,50 pkt

     RAZEM:                               70,64 pkt

 

 

2)     Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

AL. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

1. CENA BRUTTO OFERTY

L.P.

OPIS CENY

CENA W PLN

1.

Cena - składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby - Wariant I

56,00 zł

2.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby  - Wariant II

63,00 zł

3.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant III

76,00 zł

4.

Cena - składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant IV

91,00 zł

5.

Cena -  składka miesięczna dla 1 ubezpieczonej osoby -  Wariant V

102,00 zł

 

2. WZROST WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

L.P.

OPIS WZROSTU WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA

TAK

NIE

1.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 5%

 

NIE

2.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 10%

 

NIE

3.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 15%

TAK

 

4.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 20%

 

NIE

5.

Wzrost wysokości świadczenia za zdarzenia z poz. 1, 7, 8, 11 i 16 Tabeli świadczeń obligatoryjnych we wszystkich pięciu wariantach ubezpieczenia o 25% i więcej

 

NIE

 

3. KLAUZULE FAKULTATYWNE

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja

Brak akceptacji

1.

Klauzula skrócenia okresu pobytu w szpitalu z powodu choroby uprawniającego do wypłaty świadczenia do 1 dnia pobytu.

 

 

TAK

 

2.

Klauzula wydłużenia maksymalnego okresu wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu z 90 dni do 180 dni w każdym roku polisowym (ryzyko "Leczenie szpitalne").

TAK

 

3.

Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego ryzyka "Leczenie szpitalne" na cały świat.

TAK

 

4.

Klauzula zniżki/dofinansowania na zakup leków. *

TAK

 

* Wykonawca zapewni każdemu ubezpieczonemu dostęp do karty uprawniającej do uzyskania min. 80 % zniżki/dofinansowania na zakup w aptece leków przepisanych na receptę, albo dokona refundacji kosztów zakupu leków we wskazanej powyżej wysokości na podstawie przesłanego przez ubezpieczonego dowodu zakupu. W przypadku wydania ubezpieczonemu karty Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość realizacji w/w zniżki/dofinansowania w przynajmniej dziesięciu aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Zniżka/dofinasowanie, albo refundacja zakupu leków dotyczyć będzie minimum 3000 pozycji lekowych, a wartość zniżki/dofinasowania lub refundacji nie będzie ograniczona limitem kwotowym.

 

Kryterium oceny i waga:

o  Cena brutto oferty:                 50,00 pkt.

o  wzrost wysokości świadczeń    15,00 pkt

o  klauzule fakultatywne             25,00 pkt

     RAZEM:                               90,00 pkt