Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym.

Komunikaty: 

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/72/2021
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Termin Realizacji - 30%
Gwaranacja - 10%
Wadium: 

 

1.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.500,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z poniższych form:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.      Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PL39 1090 1362 0000 0001 4382 6909, Santander Bank Polska S.A., z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr AN/ZP/72/21.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

4.      Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.      Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy:

1)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

3)    kwotę gwarancji/poręczenia,

4)    termin ważności gwarancji/ poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),

5)    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art.
98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.      Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Terminy
Termin składania ofert: 
25.08.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
25.08.2021 - 12:00
Czas związania ofertą: 
Od upływu terminu składania ofert 23.09.2021 r.
Termin wykonania: 
  1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
    Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

  2. Okres gwarancji: minimum 1 rok. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Opis: 

 

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor.

2.    Wspólny słownik zamówień CPV

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

KOD CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

KOD CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

3.    Powierzchnia całkowita instalowanego parkietu: 1781,34m2 w Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 4, 61-001 Poznań

4.    Hala sportowa jest pomieszczeniem o powierzchni 1781,34m2 do którego prowadzą wejścia :

- 2 z holu o szerokości 180cm

- 4 z szatni o szerokości 90cm

- 4 z magazynu oraz z zewnątrz o szerokości 150cm

- 2 z magazynu o szerokości 430cm.

5.    Wymiary i kształt hali oraz lokalizacja wejść jest zilustrowana na rysunku z rzutem podłogi stanowiącym część II SWZ.

6.    Zakres przedmiotu umowy: ułożenie nowego parkietu systemowego na który składa się: nawierzchnia plus podbudowa pochodzące od jednego producenta.

 

7.    Warunki wykonywania przedmiotu umowy:

-        prace montażowe wykonawca może prowadzić w dowolnych godzinach przez 7 dni w tygodniu.

-        należy założyć iż jednocześnie z montażem podłogi będą prowadzone przez zewnętrznego wykonawcę prace budowlane związane z naprawą zawilgoconych tynków i płyt gk na ścianach pomieszczenia.

-        materiały niezbędne do montażu podłogi (np. drewno) będzie można zmagazynować w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu.

-        istnieje możliwość wykorzystania na potrzeby socjalne węzła sanitarnego znajdującego się w obiekcie.

8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa część II SWZ.      

9.    Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować  wyłącznie materiały fabrycznie nowe, posiadające ważne odpowiednie wymagane certyfikaty i atesty oraz dopuszczenia, potwierdzające możliwość zastosowania ich do realizacji niniejszego zamówienia

10.  Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

11.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

12.  Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

13.  Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez Zamawiającego. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność.

14.  UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów określających parametry równoważności.

Dokumentacja