Systemy wizyjne, czujniki i sprzęt pomiarowy

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Poznań, dnia 3 grudnia 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/65/21

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne, czujniki i sprzęt pomiarowy".

 

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Systemy wizyjne, czujniki i sprzęt pomiarowy".

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/65/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%
Wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
22.11.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
22.11.2021 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 19.02.2022 r.
Termin wykonania: 

Do 4 miesięcy od podpisania umowy (dla każdego z Pakietów).

Opis: 

 

4.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizyjnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety.

Pakiet 1 Stacja Meteo.

Pakiet 2 Rejestrator parametrów pracy silnika.

Pakiet 3 Systemy wizyjne mieszanej rzeczywistości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

38127000-1

Stacje pogodowe

31644000-2

Różne rejestratory danych

32322000-6

Urządzenia multimedialne

4.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 3. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden, dwa lub trzy pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

4.5.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

 

Dokumentacja