Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie

Komunikaty: 

Poznań, dnia 21 września 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/62/21

 

 

Informacja unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie.

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie.

 

Podstawa prawna: art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez IM Biuro Techniczno-Handlowe Marek Iwa , ul. Młodzieżowa 17, 41-500 Chorzów.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) oraz art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: AN/ZP/62/21                                                                                                                                  Poznań 8 września 2021 r.
 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. „Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie".

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji poz. 1-81

 

Okres gwarancji poz. 82-159

 

1.

IM Biuro Techniczno-Handlowe Marek Iwa

ul. Młodzieżowa 17,

41-500 Chorzów

 

388 441,09

Powyżej 25 lat

 

4-5 lat

 

 

 Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 492 000,00 złotych brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

2021-09-02 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-31 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/62/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Gwarancja - 40%
Wadium: 

5.000,00 złotych

Terminy
Termin składania ofert: 
08.09.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
08.09.2021 - 10:15
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 01.10.2021r.
Termin wykonania: 

1 miesiąca od podpisania umowy.

 

Opis: 

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie.

1.2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-     opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-     projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

1.3.        Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

44510000-8 Narzędzia

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

42924200-1 Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania

42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

39150000-8  Różne meble i wyposażenie.

 

1.4.        Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

 

 

Dokumentacja