Systemy wizyjne do analizy trajektorii lotu

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

Poznań, dnia 20.08.2021 r.

 

 

Postępowanie nr AD/ZP/44/21

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne do analizy trajektorii lotu". Pakiet nr 1, 2, 3 i 4.

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Systemy wizyjne do analizy trajektorii lotu w Pakietach nr 1, 2, 3 i 4.

 

Pakiet 1

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim

 

Punkty razem

1.

 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

159 485,49

60 pkt

 

 

36 miesięcy

10 pkt

 

 

 

 

2 miesiące

20 pkt

 

 

 

 

TAK

10 pkt

 

 

 

100 pkt

 

 

Pakiet 2

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim

 

Punkty razem

1.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

 

270 496,68 zł

60 pkt

36 miesięcy

10 pkt

 

2 miesiące

20 pkt

 

TAK

10 pkt

 

 

100 pkt

 

Pakiet 3

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim

 

Punkty razem

1.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

 

88 541,55 zł

60 pkt

36 miesięcy

10 pkt

 

2 miesiące

20 pkt

 

TAK

10 pkt

 

 

100 pkt

 

Pakiet 4

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim

 

Punkty razem

1.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

199 007,85 zł

60 pkt

36 miesięcy

10 pkt

 

2 miesiące

20 pkt

 

NIE

0 pkt

 

90 pkt

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/44/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20%
Okres gwarancji na zestaw – 10%
Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim – 10%
Wadium: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet 1: 3.000,00 złotych

Pakiet 2: 5.000,00 złotych

Pakiet 3: 1.500,00 złotych

Pakiet 4: 3,000,00 złotych

 

 

Terminy
Termin składania ofert: 
28.07.2021 - 12:00
Termin otwarcia ofert: 
28.07.2021 - 12:30
Czas związania ofertą: 
Od upływu terminu składania ofert do dnia 25.10.2021
Termin wykonania: 

Dwa miesiące od podpisania umowy.

Opis: 

 

4.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizyjnych do analizy trajektorii lotów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety.

Pakiet 1 Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

Pakiet 2 Zestaw kamer światła widzialnego UltraHD z obiektywami i oświetlaczami.

Pakiet 3 Zestaw paneli dotykowych wraz z systemem synchronizacji kamer.

Pakiet 4 Zestaw kamer szerokiego pola widzenia wraz systemem sterowania pozycją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

38651600-9

Kamery cyfrowe

35125300-2

Kamery bezpieczeństwa

32333100-7

Rejestratory obrazu wideo

32234000-2

Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

 

 

4.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

4.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 4. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden, dwa, trzy lub cztery pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

4.5.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

 

 

Dokumentacja