RD/ZP/97/20 Bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach.

Komunikaty: 

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych

i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty elektryczne,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/97/20
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 % =60 pkt.
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20% = 20pkt
Okres gwarancji - 20%=20pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
12.01.2021 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
12.01.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

 

5.    Termin wykonania zamówienia:

5.1  Termin wykonania zamówienia:

- roboty budowlane  do 31.12.2021r. od daty podpisania umowy.

- roboty instalacyjne do 31.12.2021r. od daty podpisania umowy.

5.2 Roboty będą zlecane każdorazowo przez Zamawiającego pisemnie. Zlecenie będzie zawierać  miejsce i zakres prac.

5.3  Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania poszczególnych robót w terminie  nie później niż:

   12 godziny od momentu otrzymania zlecenia,  w przypadku robót budowlanych,

     2 godziny od momentu otrzymania zlecenia,  w przypadku robót elektryczne.

Opis: 

 

         AD/ZP/97/20                                                                                                  Poznań  28.01.2021r.

 

 

 

                                                    OGŁOSZENIE WYNIKÓW

                                                                           

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty elektryczne,

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty. Wybrane zostały oferty firm:

Pakiet I

1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

 

Pakiet 2

1. PUH ELTOM

    Tomasz Kwiatkowski

    62-020 Zalasewo

    ul. Roślinna 1

 

Oferty wybranych firm są najkorzystniejsze dla Zamawiającego.

Umowy zostaną podpisane w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 3.01.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

 

                                               Pakiet 1

1.  PHU ROMI-BUD

    Ul. Leśna 32

    64-320 Niepruszewo

    Cena netto             428 352,00 zł

    Cena brutto            526 872,96 zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 6 godzin

    Okres gwarancji - 42 miesiące

Ocena w kryterium cena                                                                      54,57 pkt.

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonania robót                    20,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                    20,00 pkt.

Razem                                                                                                 94,57 pkt.

 

2.  Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „DASZ-BUD”

    Sławomir Onderka

    61-160 Daszewice

    ul. Piotrowska 14

    Cena netto             464 268,25 zł

    Cena brutto           571 049,95 zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 6 godzin

    Okres gwarancji - 42 miesiące

Ocena w kryterium cena                                                                      50,35 pkt.

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonania robót                    20,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                    20,00 pkt.

Razem                                                                                                 90,35 pkt.

  Wykonawca został  wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12  Prawa zamówień publicznych co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powodem wykluczenia Wykonawcy, a co za tym idzie odrzucenia oferty jest nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie o oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

3. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań

    ul. Słowiańska 53C

    Cena netto             389 577,88 zł

    Cena brutto            479 180,79 zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 6 godzin

    Okres gwarancji - 42 miesiące

Ocena w kryterium cena                                                                      60,00 pkt.

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonania robót                    20,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                    20,00 pkt.

Razem                                                                                                100,00 pkt.

 

                                               Pakiet 2

1. PUH ELTOM

    Tomasz Kwiatkowski

    62-020Zalasewo

    ul. Roślinna 1

    Cena netto             560 778,01 zł

    Cena brutto            689 756,95 zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 1 godzina

    Okres gwarancji - 42 miesiące

Ocena w kryterium cena                                                                      60,00 pkt.

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonania robót                    20,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                    20,00 pkt.

Razem                                                                                                100,00 pkt.