RD/ZP/92/2020 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 3 i 4.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.

 

 

 

23.02.2021 Zamawiający opublikowałInformację z Otwarcia Ofert.

Komunikat - plik: 
Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/92/2020
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena
Termin płatności
Warunki gwarancji
Wadium: 

Zamawiający będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
23.02.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
23.02.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

 Termin dostawy sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 1 najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

Dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 2 i 4 (całość), do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

 

Opis: 

 

RD/ZP/92/20                                                                                                                Poznań, dnia 28.05.2021

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy:           przetargu nieograniczonego pn.: „dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania".

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

Pakiet nr 1

 

1.Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:  377 350,00 zł

Cena brutto:   464 140,50  zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:   36  miesięcy

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  20,00 pkt

Warunki gwarancji  na laptopy:   20,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań  jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 08.06.2021

 

 

2.ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ

Cena netto:             360 231,00 zł

Cena brutto:           443 084,13  zł

Termin płatności:     21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:   36  miesięcy

 

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP Zamawiający wyklucza firmę ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1, 61-131 POZNAŃ na podstawie art. 24 ust 4 Ustawy PZP, a co za tym idzie zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1, 61-131 POZNAŃ.

 

UZASADNIENIE

Oferta firmy Znak.pl Doliński Łukasz została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą), tj.:

 

Zamawiający pismem z dnia 06.05.2021r. wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa. Dokumenty i oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym terminie, jednakże wykonawca nie wykazał, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca po upływie terminu składania ofert zmienił podmiot udostępniający zasoby na inny, który nie potwierdził spełniania warunków uczestnictwa.

Podmiot udostępniający zasoby tj. podwykonawca INVOI SP. Z O.O., UL. LONDYŃSKA 24/4, 03-921 WARSZAWA nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania tj. :

  1. Nie złożono informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 dla podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, tj. podwykonawcy Invoi Sp. z o.o. będącego podmiotem zbiorowym;
  2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i w art. 24 ust. 5 pkt 6 złożona dla osoby wchodzącej w skład organu Pana Andrzeja Roberta Wójcika - Prezesa Zarządu Invoi Sp. z o.o. nie jest sporządzona w formie narzuconej treścią rozporządzenia w sprawie Rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie może uznać dokumentu za złożony prawidłowy i potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca nie spełnił również warunków udziału w postępowania w zakresie wymaganej zdolności technicznej.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania),tj.: w zakresie Pakietu nr  1: co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej 250000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Z przedstawionego wykazu wykonanych dostaw i załączonych dowodów należytego wykonania dostawy wynika, że podwykonawca INVOI Sp. z o.o. zrealizował dostawy dla  Aspello Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie ale zostały one wykonane po terminie składania ofert.

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnił warunków w wyżej wymienionym zakresie.

 

 

3. CLARIFITY SP.Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.KOMANDYTOWA UL.ŚWIETY MARCIN 29/8 61-806 POZNAŃ

Cena netto:             383 421,00  zł

Cena brutto:           471 607,83  zł

Termin płatności:     21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:   36  miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 59,05 pkt

Termin płatności:  20,00 pkt

Warunki gwarancji  na laptopy:   20,00 pkt

RAZEM: 99,05 pkt

 

 

 

Pakiet nr 2

 

1.Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   658 334,00 zł

Cena brutto:  809 750,82 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:   24 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  20,00 pkt

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:   20,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań  jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 08.06.2021

 

 

 

2. ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ

Cena netto: 609 059,00  zł

Cena brutto: 749 142,60 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:   24 miesięcy

 

Po dokonaniu przez Zamawiającego poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej cena brutto oferty wynosi:  749 142,57 zł (cena netto: 609 059,00  zł).

 

 

 

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy: ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1, 61-131 POZNAŃ.

 

UZASADNIENIE

Treść oferty firmy Znak.pl Doliński Łukasz nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 52 specyfikacji technicznej, tj.:

 

Zamawiający wymagał, aby karta dźwiękowa była zintegrowana oraz posiadała co najmniej 1x wyjście oraz jedno wejście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej, natomiast zaproponowany przez Wykonawcę model posiada tylko wyjście audio.

 

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnił wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

 

 

 

 

RD/ZP/92/20                                                                                      Poznań, dnia  14.05.2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W Pakiecie nr 3 i 4

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego pn.: „dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania".

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 3 i 4.

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

Pakiet nr 3

 

1.Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 61 974,00zł

Cena brutto: 76 228,02 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 57,80 pkt

Termin płatności:  40,00 pkt

RAZEM: 97,80 pkt

 

 

2. ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ  

Cena netto: 59 705,00 zł

Cena brutto: 73 437,15 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

3. CLARIFITY SP.Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.KOMANDYTOWA UL.ŚWIETY MARCIN 29 M.8, 61-806 POZNAŃ

Cena netto:           62 165,00 zł

Cena brutto:         76 462,95  zł

Termin płatności:     21  dni kalendarzowych

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 57,63 pkt

Termin płatności:  40,00 pkt

RAZEM:  97,63 pkt

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: ZNAK.PL DOLIŃSKI ŁUKASZ, UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 25.05.2021

 

 

Pakiet nr 4

 

1. VOL SYSTEM SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dąbrowskiego

553 61-754 Poznań

Cena netto: 477 000,00 zł

Cena brutto: 586 710,00 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

       Warunki Gwarancji na przełączniki sieciowe: lifetime

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  30,00 pkt

Warunki Gwarancji na przełączniki sieciowe:   10,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: VOL SYSTEM SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dąbrowskiego 553; 61-754 Poznań jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 25.05.2021

 

 

2 KONWERGA SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ UL. JANIKOWSKA 21 61-070 POZNAŃ

Cena netto: 749 628,00 zł

Cena brutto: 749 628,00  zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

       Warunki Gwarancji na przełączniki sieciowe: 1 rok

 

Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy KONWERGA SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, UL. JANIKOWSKA 21, 61-070 POZNAŃ.

 

UZASADNIENIE

Treść oferty firmy KONWERGA SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający pismem z dnia 17.03.2021r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie specyfikacji technicznej, Załącznik 1: „Czy Wykonawca uwzględnił w ofercie, że Zamawiający wymagał minimum 6 portów 1/10Gb SFP+?"

Wyjaśnienie zostało złożone, jednakże dokument nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument nie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsamy z brakiem wyjaśnień. W związku z powyższym Zamawiający z publicznie dostępnych materiałów firmy Alcatel Lucent Enterprise odczytał że zaoferowany przełącznik sieciowy OS6860N-P48Z-EU jest wyposażony jedynie w 4 porty 1/10Gb SFP+ i tym samym Wykonawca nie spełnił wymagań w wyżej wymienionym zakresie.