RD/ZP/101 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej.

Załącznik nr 1: TRZY LAPTOPY typu 2 w 1, będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej POWR.03.05.00-00-Pu21/19.


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/101/20
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Termin Płatności - 20%
Warunki Gwarancji na laptopy - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
08.01.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
08.01.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 DNI
Termin wykonania: 

Termin dostawy: najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Opis: 

 

RD/ZP/101/20                                                       Poznań, dnia 14.01.2021 r.


OGŁOSZENIE - UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.