Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu

Przetarg unieważniony
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Postępowanie nr AD/ZP/71/17

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo
w Poznaniu."

Nr postępowania: AD/ZP/71/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia że przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

W dniu 3 października 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mercury Engeeinirng Polska sp. z o.o. (lider)

EcoTerm Complex sp. z o.o. (partner)

Adres Wykonawcy

Warszawa, Al. Jerozolimskie 181B. 02-222 Warszawa (lider)

Luboń, Ul. Gen Sikorskiego 13/41, 62-030 Luboń

 

Cena: 7.176.608,96 zł netto (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych 96/100 netto)/ 8.827.229,02 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy 02/100 brutto)

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 5.500.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/71/17
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Wybrane parametry energetyczne budynku E - 25%
Termin realizacji - 5%
Rękojmia i gwarancja - 10%
Wadium: 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
03.10.2017 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
03.10.2017 - 08:30
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia powinny wykonane być w terminie nie dłuższym niż 365 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Opis: 

.

Dokumentacja