Przedmiotem przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych elementów systemu kontroli dostępu w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z usługą serwisową.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/70/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji – 30% = 30 pkt.
Czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki) - 10% = 10 pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
25.08.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
25.08.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - maksymalnie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

Opis: 

AD/ZP/70/2/17

Poznań, dnia 30.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych elementów systemu kontroli dostępu w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z usługą serwisową.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE:

W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

1.       Eureka Soft & Hardware, Andrzej Lipiecki

ul. Rynek 13

62-300 Września

Cena netto: 242 579,23 zł

Cena brutto: 298 372,45 zł,

Okres gwarancji:         36 miesięcy licząc od daty potwierdzenia odbioru na protokole odbioru końcowego,

Czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki): nie dłużej niż 12 godzin.