Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

 

 

AD/ZP/66/17                                                                                                                     Poznań, dnia  25.09.2017r

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   25.09.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 3 500 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      ODIUT AUTOMEX SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 55D,  80-557 GDANSK POMORSKIE

 

 Cena netto:  2 840 000,00   zł

 Cena brutto:  3 493 200,00   zł

Okres gwarancji:    60   miesięcy

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/66/2017
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
OKRES GWARANCJI-40%
Wadium: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający   będzie   pobierał   wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
25.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
25.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 20 tygodni od daty podpisania

umowy.

 

Opis: 

 

AD/ZP/66/17                                                                                                                     Poznań, dnia 06-10-2017r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   25.09.2017 r.).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

Umowa z wygranym wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 09-10-2017r.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

1.      ODIUT AUTOMEX SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 55D,  80-557 GDANSK POMORSKIE

 

 Cena netto:  2 840 000,00   zł

 Cena brutto:  3 493 200,00   zł

 Okres gwarancji:    60   miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

 Okres gwarancji:40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego dnia: 06-10-2017r.