przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu wraz z konfiguracją w systemach ppoż., kontroli dostępu i CCTV w budynkach Politechniki Poznańskiej (uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi).

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/62/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki) - 10%
Warunki gwarancji na urządzenia oraz wykonane instalacje – 30%
Terminy
Termin składania ofert: 
28.07.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
28.07.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

5        Termin i warunki wykonania zamówienia:

5.1  Termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

5.2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko pod  adres wskazany przez Zamawiającego oraz zapewnić dostawę do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego, wyładunek, montaż oraz konfigurację fabrycznie nowych elementów systemów

 

Opis: 

AD/ZP/62/1/17                                                                                               

         Poznań, dnia  03.08.2017r.

                                                                  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

 

Wybrana została oferta firmy:

PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 11

61-022 Poznań

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyły firmy:

1)         PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 11

61-022 Poznań

 

całkowita cena netto: 283 500,00 zł

całkowita cena brutto: 336 330,00 zł

czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki): 12 godzin

okres gwarancji: 60 m-cy

termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

ocena oferty w kryterium:

              cena:    52,53 pkt

              czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki):         10,00 pkt

              warunki gwarancji na urządzenia oraz wykonane instalacje:        30,00 pkt

 łączna liczba punktów: 92,53 pkt

 

2)          SIEMENS  Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

 

całkowita cena netto: 262 179,00 zł

całkowita cena brutto: 294 467,46 zł

czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki): nie dłużej niż 24 godziny

warunki gwarancji: 60 m-cy

termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

ocena oferty w kryterium:

              cena:  60,00 pkt

              czas zapewnienia sprawności systemu (usunięcia usterki):      0,00 pkt

              warunki gwarancji na urządzenia oraz wykonane instalacje:    30,00 pkt

łączna liczba punktów:      90,00 pkt

 

 Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 09.08.2017r.