Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa paliwa lotniczego dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/61/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia – 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
24.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
24.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI.
Termin wykonania: 

1  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż

od 01.08.2017r. do 31.12.2017r.

2 Termin realizacji zamówienia od dnia zgłoszenia wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert).

3 Termin dostawy poszczególnych partii paliwa - zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy, liczony jest od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania przez Zamawiającego.

4 Zamawiający przewiduje: minimalną liczbę dostaw paliwa - 1 dostawa oraz maksymalną liczbę dostaw paliwa - 2 dostawy.

5 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko pod  adres wskazany przez Zamawiającego (stacja paliw) oraz zapewnić wyładunek, przemieszczenie do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego.

 

Opis: 

AD/ZP/61/1/17                                                             Poznań, dnia  26.07.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa lotniczego dla Politechniki Poznańskiej. 

 

  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta firmy:

WARTER FUELS S.A.

ul. Koralowa 60

02-967 Warszawa

 

całkowita cena brutto: 85 847,85 zł

cena brutto za zamówienie podstawowe: 49 046,25 zł

cena brutto za zamówienie opcjonalne: 36 801,60 zł

 

termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż

od 01.08.2017r. do 31.12.2017r. (zgodnie z warunkami SIWZ)

termin realizacji zamówienia od zgłoszenia:  powyżej 3 dni kalendarzowych do 5 dni

                                                                       kalendarzowych

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

 

ocena oferty w kryterium:

 

·      cena:                                                                                                                    60,00 pkt

·      termin realizacji zamówienia od zgłoszenia:                                                      15,00 pkt

 

łączna liczba punktów:                                                                                            75,00 pkt

 

 

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Informujemy również, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 27.07.2017r.