przetargu nieograniczony na usługę transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/59/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Parametry techniczne -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
16.08.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
16.08.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60
Termin wykonania: 

Termin usługi – od daty zawarcia umowy przez okres 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia 2018 roku, z zastrzeżeniem zdań następnych. Usługi będą realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość, że przez okres około trzech miesięcy nie będzie składał zapotrzebowania na realizację usług ze względu na modernizację laboratoriów

Opis: 

AD/ZP/59/2/17                                                                                                                                 Poznań, dnia 24.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.,

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Oferta firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 25.08.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)       PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.,

ul. Zakładowa 4,

62-510 Konin

Cena brutto za 1 km:                11,50 zł,

Całkowita cena brutto:            89 700,00 zł,

Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

Czy Wykonawca zapewni minimum 1 pojazd dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych: TAK

Czy Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia tabor nie starszy niż 10 lat (dopisać zgodnie z warunkami jakie zostaną ustalone):  TAK, Liczba pojazdów 2

Czy Wykonawca zapewni minimum 2 pojazdy posiadające luki bagażowe: TAK

Czy Wykonawca zapewni co najmniej 1 pojazd posiadający co najmniej 56 miejsc siedzących: TAK

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                               60,00 pkt.

Parametry techniczne  40 pkt.

RAZEM:                         100,00 pkt