przetarg nieograniczony na dostawę makiet edukacyjnych i aplikacji ewidencjonującej zdarzenia na makietach (wyposażenie laboratoriów multidyscyplinarnych nr 3) w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. PAKIET I i II

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

UWAGA!

 

25.07.2017 - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

17.07.2017 - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, zmianę treści SIWZ, trreść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiajacego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/50/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %.
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
25.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
25.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia:

5.1  Pakiet I

a)    Zamawiający podzielił realizację zamówienia w ramach Pakietu I na trzy etapy tj.:

 

Etap

Miejsce dostawy

Opis etapu

Termin

Ilość makiet

Kwota płatności jako procent całości wynagrodzenia

I

L1

-     Wykonanie makiety koncepcyjnej.

-     Wykonanie makiety edukacyjnej na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego makiety koncepcyjnej.

-     Dostawa.

-     Instruktaż.

Do 68 dni od daty podpisania umowy.

1

koncepcyjna

1

edukacyjna

40% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia

II

L2

-     Wykonanie makiety edukacyjnej (makiety takiej samej jak makieta edukacyjna z Etapu I)

-     Dostawa.

Do 82 dni od daty podpisania umowy.

1

edukacyjna

30%

całkowitej wartości przedmiotu zamówienia

III

L3

-     Wykonanie makiety edukacyjnej (makiety takiej samej jak makiety edukacyjne z Etapu I i II)

-     Dostawa wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej.

Do 100 dni od daty podpisania umowy.

1

edukacyjna

30%

całkowitej wartości przedmiotu zamówienia

 

b)   Zamawiający poda Wykonawcy termin realizacji każdej z dostaw w ramach poszczególnych lokalizacji i etapów, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do realizacji dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w maksymalnych terminach realizacji etapów czynności odbiorowych po stronie Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt. 8 SIWZ. Termin rozpoczęcia realizacji dostawy do każdej lokalizacji będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego, oznacza to, że Zamawiający nie musi wyznaczyć terminów realizacji wszystkich dostaw w jednym dniu.

c)    Czas realizacji Etapu I musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 68 dni. Szczegółowe terminy realizacji Etapu I są opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. 1.1.).

d)   Łączny czas realizacji Pakietu I wyniesie nie więcej niż 100 dni.

e)    Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji Etapu I zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 15.1 – kryterium nr 2.

 

5.2  Pakiet II

 

a)    Zamawiający wymaga realizacji Pakietu II na następujących zasadach:

 

Etap

Miejsce dostawy

Opis etapu

Termin

Kwota płatności jako procent całości wynagrodzenia

I

L1

-     Wykonanie aplikacji ewidencjonującej zdarzenia na makietach wraz z dokumentacją techniczną.

-     Dostawa aplikacji oraz dokumentacji.

-     Instruktaż.

Do 68 dni od daty podpisania umowy.

100%

 

b)   Czas realizacji Pakietu II musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 68 dni.

c) Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji Pakietu II zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 15.2 – kryterium nr 2

 

Opis: 

AD/ZP/50/3/17                                                         Poznań, dnia 08.09.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę makiet edukacyjnych i aplikacji ewidencjonującej zdarzenia na makietach (wyposażenie laboratoriów multidyscyplinarnych nr 3) w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pakiet I dostawa makiet edukacyjnych

Pakiet II dostawa aplikacji ewidencjonującej zdarzenia na makietach

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet I

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

                BOGDAN LISIECKI – PRACOWNIA

                PROJEKTOWO-PLASTYCZNA „MODEL-ART”

                Ul. Sporna 15

                61-709 Poznań

                Całkowita cena brutto: 252 150,00 zł

 

Oferta  firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 11.09.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET I ofertę złożyła firma:

 

1)            BOGDAN LISIECKI – PRACOWNIA

                PROJEKTOWO-PLASTYCZNA „MODEL-ART”

                Ul. Sporna 15

                61-709 Poznań

                Całkowita cena brutto: 252 150,00 zł

 

Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

·         Kryterium nr 1 – Gwarancja Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na makiety edukacyjne:

                0 miesięcy (łącznie 36 miesięcy)

  • Kryterium nr 2 – Czas realizacji Etapu I Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji Etapu I zamówienia (dostawa do lokalizacji L1). do 68 dni (standardowy czas realizacji Etapu I)
  • Kryterium nr 3 – Redundantny system sterowania

                Zapewnienie redundantnego systemu sterowania każdą makietą. tak

·         Kryterium nr 4 – Klosz elektrochromowy Zapewnienie klosza elektrochromowego dla każdej makiety. tak

  • Kryterium nr 5 – Dodatkowe elementy statyczne w technologii 3D

                Zapewnienie dodatkowych elementów statycznych wykonanych w technologii skanu i wydruku 3D dla każdej z makiet

                tak

Kryterium oceny i waga:

Cena:                               60,00 pkt.

Parametry techniczne  20,00 pkt.

RAZEM:                         80,00 pkt.

 

 

 

 

 

PAKIET II

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że  unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 niniejszego postępowania (pakiet 2 – dostawa aplikacji ewidencjonującej zdarzenia na makietach), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, ponieważ w niniejszym postępowaniu na pakiet 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP (wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu) i tym samym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP (oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET II ofertę złożyła firma:

 

1)            Cloud Sailor sp. z o.o.

                ul. Umultowska 102c/7

                61-614 Poznań

                Całkowita cena brutto: 22 140,00 zł

 

Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

·         Kryterium nr 1 – Gwarancja

                      Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji dla aplikacji: 0 miesięcy (łącznie 12 miesięcy)

  • Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostawy

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostawy.: do 54 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14 dni)

  • Kryterium nr 3 – Aktualizacja aplikacji do 30.06.2022 r.

Zapewnienie aktualizacji oprogramowania do 30.06.2022 r: nie

  • Kryterium nr 4 – Responsywna wersja interfejsu użytkownika (GUI)

Zapewnienie responsywnej wersji interfejsu użytkownika: nie

  • Kryterium nr 5 – Wielojęzyczność interfejsu użytkownika (GUI)

Zapewnienie obsługi wielojęzyczności interfejsu użytkownika.: tak

Kryterium oceny i waga:

Cena:                               60,00 pkt.

Parametry techniczne  11,00 pkt.

RAZEM:                         71,00 pkt.

 

 

Zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP (wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu) i tym samym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP (oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał wykonawcę do uzupełnienia o dokumenty i oświadczenia, natomiast nie zostały one uzupełnione przez wykonawcę.