Politechnika Poznańska: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: PAKIET NR 1, PAKIET NR 2, PAKIET NR 3, PAKIET NR 4, PAKIET NR 5

Komunikaty: 

AD/ZP/48/17                                                                                                                     Poznań, dnia  30.06.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 30.06.2017r.)

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

193 072,91 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1)SIGMA-ALDRICH Sp o.o.;  Ul. Szelągowska 30,  61-626 Poznań

Cena brutto:  162 919,19 zł
Termin płatności:  28 dni

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

4 822,10 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

1) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

Cena brutto:    4 776,09 zł
Termin płatności:  28 dni

 

PAKIET NR 3

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

52 173,58 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Cena brutto:  41 825,88 zł

Termin płatności: 28 dni

 

2)       HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena brutto:  42 262,65 zł

Termin płatności: 28dni

 

 

 

 

 

PAKIET NR 4

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 4 przeznaczył:

14 206,33 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 4, złożono:

 

1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Cena brutto: 12 960,66 zł

Termin płatności:  28 dni

 

2)      HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena brutto: 13 180,50  zł

Termin płatności:  28 dni

 

3)      Alchem  Sp. z o.o., Oddział Wielkopolska  ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski (ul. Polna 21, 87-100 Toruń)

Cena brutto:  12 619,82 zł

Termin płatności:  28 dni

 

4) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

Cena brutto:  13 321,13  zł
Termin płatności:  28 dni

 

 

PAKIET NR 5

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 5 przeznaczył:

15 999,70  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 5, nie złożono żadnej oferty.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/48/2017
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Termin płatności-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
30.06.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
30.06.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - sukcesywnie, przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach numer 6-10 do SIWZ.

 

Opis: 

 

 

AD/ZP/48/17                                                                                     Poznań, dnia  13-07-2017r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 30.06.2017r.)

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

PAKIET NR 1

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1)SIGMA-ALDRICH Sp o.o.;  Ul. Szelągowska 30,  61-626 Poznań

Cena brutto:   162 919,19 zł
Termin płatności:  28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Na Pakiet nr 1 zamawiający udzieli zamówienia firmie: SIGMA-ALDRICH Sp o.o.;  Ul. Szelągowska 30,  61-626 Poznań jako spełniająca wymogi Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 1 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  14-07-2017r.

 

 

PAKIET NR 2

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

1) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

Cena brutto:     4 776,09 zł
Termin płatności:  28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Na Pakiet nr 2 zamawiający udzieli zamówienia firmie: Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom  jako spełniająca wymogi Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 2 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  14-07-2017r.

 

 

 

PAKIET NR 3

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Cena brutto:  41 825,88 zł

Termin płatności: 28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

2)       HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena brutto:  42 262,65 zł

Termin płatności: 28dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 59,38 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 99,38 pkt

 

Na Pakiet nr 3 zamawiający udzieli zamówienia firmie: Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań  jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 3 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  19-07-2017r.

 

 

PAKIET NR 4

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 4, złożono:

 

1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Cena brutto: 12 960,66 zł

Termin płatności:  28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 58,42 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 98,42 pkt

 

2)      HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena brutto: 13 180,50  zł

Termin płatności:  28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 57,45 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 97,45 pkt

 

3)      Alchem  Sp. z o.o., Oddział Wielkopolska  ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski (ul. Polna 21, 87-100 Toruń)

Cena brutto:  12 619,82 zł

Termin płatności:  28 dni

 Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

4) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

Cena brutto:   13 321,13  zł
Termin płatności:  28 dni

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 56,84 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 96,84 pkt

 

Na Pakiet nr 4 zamawiający udzieli zamówienia firmie: Alchem  Sp. z o.o., Oddział Wielkopolska  ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski (ul. Polna 21, 87-100 Toruń)  jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 4 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 19-07-2017r.

 

 

PAKIET NR 5

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 5, nie złożono żadnej oferty.

 

            Komisja przetargowa na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie nr 5 na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego dnia: 13-07-2017r.