Przetarg nieograniczony na wykonanie awaryjnych drobnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej z podziałem na 3 części (pakiety).

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/47/17                                                                                                                                                                                      Poznań, dnia  12.07.2017r

OGŁOSZENIE – CZYNNOŚCI NOWE

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie awaryjnych drobnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej z podziałem na 3 części (pakiety).

 

PAKIET II – Roboty instalacyjne

Politechnika Poznańska informuje, że na skutek odmowy podpisania umowy przez firmę:

                BART Rafał Kapelski

                Os. Orła Białego 111/1

                61-2512 Poznań

 

Zamawiający spośród pozostałych ofert udziela zamówienia na PAKIET II  firmie:

               

                ARGAZ Arkadiusz Rosik

                Os. Orła Białego 66/10

                621-251 Poznań

                w cenie brutto: 84 825,60 zł, z okresem gwarancji 36 miesięcy jako kolejną najkorzystniejszą spośród                pozostałych ofert (zgodnie z art. 94 pkt. 3 ustawy PZP jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla        się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród       pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny).

 

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 18.07.2017

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

 

1.            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

                Ul. Słowiańska 53C

                61-664 Poznań

                Cena brutto: 107 258,94 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                     41,89 pkt.                                                                                                                                          termin gwarancji:                            40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                    81,89 pkt.

 

 

2.            BARTIMEX

                Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych

                Os. Leśne 6D/28

                62-028 Koziegłowy

                Cena brutto: 104 312,63 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                     43,08 pkt.                                                                                                                                          termin gwarancji:                            40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                    83,08 pkt.

 

 

3.            BART Rafał Kapelski

                Os. Orła Białego 111/1

                61-251 Poznań

                Cena brutto: 74 889,48 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                     60,00 pkt.                                                                                                                                          termin gwarancji:                            40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                    100,00 pkt.

 

 

4.            ARGAZ Arkadiusz Rosik

                Os. Orła Białego 66/10

                61-251 Poznań

                Cena brutto: 84 825,60 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                     52,97 pkt.                                                                                                                                          termin gwarancji:                            40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                    92,97 pkt.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Z poważaniem                   

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/47/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40 %
Terminy
Termin składania ofert: 
14.06.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
14.06.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

5.Termin wykonania zamówienia:

5.1 Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2017r. (roboty budowlane i instalacyjne) oraz do 31.03.2018r (roboty elektryczne), od daty zawarcia umowy.

5.2 Roboty będą zlecane każdorazowo przez Zamawiającego pisemnie. Zlecenie będzie zawierać  miejsce i zakres prac.

5.3 Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania poszczególnych robót w terminie odwrotnym od momentu otrzymania zlecenia (nie później niż 12 godzin)

5.4  Termin robót cząstkowych (PAKIET I, II i III) – nie dłużej niż 4 tygodnie od momentu otrzymania zlecenia

 

Opis: 

AD/ZP/47/7/17                                                                            Poznań, dnia 03.07.2017

                                                                                                                            

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie awaryjnych drobnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej z podziałem na 3 części (pakiety).

Politechnika Poznańska zawiadamia,  że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Pakiet I – Roboty budowlane

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

PUH ROMI-BUD

Ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewo

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 11.07.2017r

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

 

1.             Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

                Ul. Słowiańska 53C

                61-664 Poznań

                Cena brutto: 417 229,13 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       58,81 pkt.                                                                                                                         

                termin gwarancji:                                    40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                          98,81 pkt.

 

2.             PUH ROMI-BUD

                Ul. Leśna 32

                64-320 Niepruszewo

                Cena brutto: 408 923,66 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       60,00 pkt.                                                                                 termin gwarancji:                                    40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                        100,00 pkt.

 

Pakiet II – Roboty instalacyjne

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

BART Rafał Kapelski

Os. Orła Białego 111/1

61-251 Poznań

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 11.07.2017r

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1.             Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

                Ul. Słowiańska 53C

                61-664 Poznań

                Cena brutto: 107 258,94 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       41,89 pkt.                                                                              termin gwarancji:                                    40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                        81,89 pkt.

 

 

2.             BARTIMEX

                Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych

                Os. Leśne 6D/28

                62-028 Koziegłowy

                Cena brutto: 104 312,63 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       43,08 pkt.                                                                                termin gwarancji:                                    40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                         83,08 pkt.

 

 

3.             BART Rafał Kapelski

                Os. Orła Białego 111/1

                61-251 Poznań

                Cena brutto: 74 889,48 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       60,00 pkt.                                                                                         termin gwarancji:                                    40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                        100,00 pkt.

 

 

4.             ARGAZ Arkadiusz Rosik

                Os. Orła Białego 66/10

                61-251 Poznań

                Cena brutto: 84 825,60 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       52,97 pkt.                                                                                        termin gwarancji:                                     40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                        92,97 pkt.

 

Pakiet III – Roboty elektryczne

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

                PUH ELTOM

                Tomasz Kwiatkowski

                Os. Sarmackie 3

                62-020 Zalasewo

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 11.07.2017r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

1.             PUH ELTOM

                Tomasz Kwiatkowski

                Os. Sarmackie 3

                62-020 Zalasewo

                Cena brutto: 583 533,59 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                cena:                                                       60,00 pkt.                                                                                         termin gwarancji:                                     40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:                        100,00 pkt.