Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej w zakresie oddymiania.

Komunikaty: 

 

 

Poznań, dnia 15 maja 2017 r.

Postępowanie nr AD/ZP/43/17

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej w zakresie oddymiania."

Nr postępowania: AD/ZP/43/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60-965 Poznań

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.140.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Cena: 2.695.342,39 zł netto/3.315.271,14 zł brutto

Termin realizacji:  280 dni.

Okres gwarancji rękojmi: 60 miesięcy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Termin reakcji na zgłoszenie wad w okresie rękojmi i gwarancji: 48 godzin

 

Komunikat - plik: 
Przetarg rozstrzygnięty
Wybrana oferta: 

 

Poznań, dnia 12 czerwca 2017 r.

Postępowanie nr AD/ZP/43/17

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej w zakresie oddymiania."

 

Nr postępowania: ZP/43/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.          Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ:

 

Cena: 2.695.342,39 zł netto/3.315.271,14 zł brutto

Termin realizacji:  280 dni.

Okres gwarancji rękojmi: 60 miesięcy

Termin reakcji na zgłoszenie wad w okresie rękojmi i gwarancji: 48 godzin

 

L.p.

KRYTERIUM

WAGA

Wartość Wykonawcy

Przyznana ilość punktów

1.

Cena

60 %

2.695.342,39 zł netto/

3.315.271,14 zł brutto

60,00

2.

Termin realizacji:

15 %

280 dni

12,86

3.

Rękojmia i gwarancja

15 %

60 msc

10,71

4.

Termin reakcji na zgłoszenie wad w okresie rękojmi i gwarancji:

10%

48 godzin

5,00

 

Łączna punktacja

88,57 pkt.

 

 

II.         Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

 

III.        Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

 

L.p.

KRYTERIUM

WAGA

Wartość Wykonawcy

Przyznana ilość punktów

1.

Cena

60 %

2.695.342,39 zł netto/

3.315.271,14 zł brutto

60,00

2.

Termin realizacji:

15 %

280 dni

12,86

3.

Rękojmia i gwarancja

15 %

60 msc

10,71

4.

Termin reakcji na zgłoszenie wad w okresie rękojmi i gwarancji:

10%

48 godzin

5,00

 

Łączna punktacja

88,57 pkt.

 

 

 

IV.       Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

V.         Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

VI.       Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/43/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Termin realizacji - 15%
Rękojmia i gwarancja - 15%
Termin reakcji na zgłoszenie wad w okresie rękojmi i gwarancji - 10%
Wadium: 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
15.05.2017 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
15.05.2017 - 10:30
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

280 dni od dnia zawarcia umowy.

Opis: 

.

Dokumentacja