Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.

Komunikaty: 

 

AD/ZP/41/17                                                                                                                     Poznań, dnia  14.09.2017r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (Otwarcie ofert dnia:   14.09.2017 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

907 430,04 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  805 417,00  zł

 Cena brutto: 990 662,91zł

W tym odwrócony vat :  93 606,86 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:   815  182,00   zł

 Cena brutto:  1 002 673,86    zł

 W tym odwrócony vat :  91 597,04        zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 319 279,55 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:   1 164 746,00  zł

 Cena brutto:   1 432 637,58   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:   1 151 491,00   zł

 Cena brutto:    1 416 333,93  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

45 009,39 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:   37 303,00  zł

 Cena brutto:   45 882,69zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   36 929,00   zł

Cena brutto:    45 422,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

  1. INNOVATION IN TECHNOLOGY' SPóŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UL.SLIWKOWA 1 NIEKANIN 78-100,   KOŁOBRZEG

 

 Cena netto:   28 929,00   zł

 Cena brutto:    35 582,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/41/2017
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA
TERMIN PŁATNOŚCI
WARUNKI GWARANCJI
Wadium: 

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
14.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
14.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

        Termin wykonania zamówienia:

  Termin dostawy sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 1 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

  Dostawę sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 2, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

 

Opis: 

 

AD/ZP/41/17                                                                                     Poznań, dnia  11.10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (Otwarcie ofert dnia:   14.09.2017 r.).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

I      W niniejszym postępowaniu na Pakiet nr 1 oferty złożyły  firmy:

 

1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto:  805 417,00  zł

 Cena brutto: 990 662,91zł

W tym odwrócony vat :  93 606,86 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

 Termin płatności:  20 pkt

Warunki gwarancji  na laptopy: 20 pkt

 RAZEM: 100,00 pkt

 

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   815  182,00   zł

Cena brutto:  1 002 673,86    zł

W tym odwrócony vat :  91 597,04        zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 59,28 pkt

 Termin płatności:  20 pkt

Warunki gwarancji  na laptopy: 20 pkt

 RAZEM: 99,28 pkt

 

 

W Pakiecie nr 1 Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 1 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  24.10.2017r.

 

II    W niniejszym postępowaniu na Pakiet nr 2 oferty złożyły  firmy:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto:   1 164 746,00  zł

 

 

Cena brutto:   1 432 637,58   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 59,32 pkt

 Termin płatności:  20 pkt

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe: 20 pkt

 RAZEM: 99,32 pkt

 

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   1 151 491,00   zł

Cena brutto:    1 416 333,93  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

 Termin płatności:  20 pkt

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe: 20 pkt

 RAZEM: 100,00 pkt

 

 

W Pakiecie nr 2 Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań  jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 2 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  24.10.2017r.

 

 

III    W niniejszym postępowaniu na Pakiet nr 3 oferty złożyły  firmy:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto:   37 303,00  zł

 Cena brutto:   45 882,69zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   36 929,00   zł

Cena brutto:    45 422,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

  1. INNOVATION IN TECHNOLOGY  SPóŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UL.ŚLIWKOWA 1, NIEKANIN 78-100,   KOŁOBRZEG

 Cena netto:   28 929,00   zł

            Cena brutto:    35 582,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

 Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

W Pakiecie nr 3 Zamawiający udzieli zamówienia firmie: INNOVATION

IN TECHNOLOGY  SPóŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UL.ŚLIWKOWA 1, NIEKANIN 78-100,  KOŁOBRZEG jako spełniająca wymogi Zamawiającego.

 

Umowa z wygranym wykonawcą na PAKIET NR 3 zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  24.10.2017r.

 

 

Ponadto w Pakiecie nr 3 na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca oferty firm:

- Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

i

- Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 

Treść ofert w/w Wykonawców nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (powyżsi Wykonawcy do swoich ofert nie załączyli, a co za tym idzie nie wycenili wszystkich załączników wchodzących w skład Pakietu nr 3, tj. wyceniono załączniki od 1 do 35, natomiast pominięto załączniki nr: 36 i 37).