Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

 

AD/ZP/39/17                                                                                                                     Poznań, dnia  08.09.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego (Otwarcie ofert dnia:   08.09.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 1 400 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 101,         02-089 WARSZAWA

 

 

Cena netto:      1 100 000,00  zł

 Cena brutto:   1 353 000,00 zł

Okres gwarancji:   Zgodnie z SIWZ

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Parametry techniczne zaproponowanej aparatury

Lp.

Parametry

Ilość

przyznawanych

punktów

 

 

   PARAMETRY ANALIZATORA TGA

 

 

1.

Maksymalna pojemność wagi:

-        x ≤ 1000 mg

-        1000 mg < x < 1300 mg

-        x ≥ 1300 mg

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

2.

Górny zakres temperatury pieca:

-        x ≤ 1000 °C

-        1000 °C < x < 1200 °C

-        x ≥ 1200 °C

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

3.

Maksymalna szybkość skanowania:

-        x ≤ 250 °C/min.

-        250 °C/min. < x < 500 °C/min.

-        x ≥ 500 °C/min.

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

 

 

 

 PARAMETRY SPEKTROMETRU FTIR

 

 

 

 

4.

Układ ruchomego zwierciadła interferometru:

-         zwierciadło kubiczne lub pojedyncze zwierciadło ruchome

-         min. dwa zwierciadła ruchome osadzone w obrotowym bloku

 

 

o    0 pkt

X  5 pkt

 

 

5.

Stosunek sygnału do szumu (pomiar 60 sekund, peak-to-peak):

-         poniżej 50000:1

-         co najmniej 50000:1 i lepiej

 

 

o  1 pkt

X 5 pkt

 

 

6.

Źródło:

-         bez stabilizacji położenia gorącego punktu

-         ze stabilizacją położenia gorącego punktu,

 

 

o  0 pkt

X 3 pkt

 

 

 

PARAMETRY ZESTAWU GC-MS

 

 

7.

Szybkość chłodzenia pieca GC bez użycia zewnętrznego medium chłodzącego z 450°C do 50°C:

- x ≥ 3 min.

- 2 min. ≤ x < 3 min.

- x < 2 min.

 

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 4 pkt

 

 

8.

Górny zakres mas detektora MS:

- x ≤ 1000 Da

- 1000 Da < x < 1200 Da

- x ≥ 1200 Da

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

 

9.

Górny zakres temperatury dozownika:

- x ≤ 450 °C

- 450 °C < x < 500 °C

- x ≥ 500 °C

 

 

o  0 pkt

o  1 pkt

X 3 pkt

 

 

Znakiem X zaznaczyć  odpowiedź przy proponowanym parametrze technicznym

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/39/2017
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
Parametry Technicyne-40%
Wadium: 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

 

Terminy
Termin składania ofert: 
08.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
08.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

      Termin wykonania zamówienia:

     1.Termin dostarczenia aparatury:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 10 tygodni od daty podpisania

umowy w tym przeprowadzi szkolenie wstępne oraz szkolenie z obsługi i aplikacyjne.

    2.Termin przeprowadzenia szkoleń:

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 8 dniowe szkolenie dla 3 użytkowników w siedzibie Zamawiającego wg harmonogramu:

1) Szkolenia wstępne przed dostarczeniem aparatury, w okresie do 10 tyg. od podpisania umowy - min. 4 dni (min. 8h/dzień),

2) Szkolenia z obsługi aparatury i aplikacyjne - po dostarczeniu i instalacji aparatury - min. 2 dni (min. 8h/dzień),

Szkolenia z obsługi aparatury i aplikacyjne Wykonawca musi przeprowadzić w okresie do

do 10 tyg. od podpisania umowy.

3.  Konsultacje aplikacyjne - do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru - min. 2 dni (min. 8h/dzień).

 

 

Opis: 

 

AD/ZP/39/17                                                                                                                     Poznań, dnia 06-10-2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego (Otwarcie ofert dnia:   08.09.2017 r.).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

Umowa z wygranym wykonawcą PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O.  zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 09-10-2017r.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

1.      PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 101,         02-089 WARSZAWA

 

 Cena netto:      1 100 000,00  zł

 Cena brutto:   1 353 000,00 zł

 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena: 60,00 pkt

Parametry techniczne zaproponowanej aparatur:      40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego dnia: 06-10-2017r.