REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Przetarg rozstrzygnięty
Wybrana oferta: 

 

Poznań, dnia 27 lipca 2017 r.

Postępowanie nr AD/ZP/38/17

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ."

 

Nr postępowania: AD/ZP/38/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.          Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A. (lider)

Acciona Infraestructuras SA (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Avenida de Europa 18, Parque Empressarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt

 

Cena: 58.435.601,79 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset jeden złotych 79/100)/71.875.790,22 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 22/100 netto)

 

Efektywność energetyczna budynku:

 

Deklarowana wartość

Energia użytkowa (EU) [kWh/m²/rok] -

 

13,01

Energia końcowa (EK) [kWh/m²/rok] -

 

22,01

Udział energii odnawialnej w energii końcowej (UOZE)[%]

76,80

Roczne koszty eksploatacyjne brutto (KEKS) [zł/m²/rok] -

6,42

 

L.p.

KRYTERIUM

WAGA

WARTOŚĆ WYKONAWCY

PRZYZNANA ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

Cena

60 %

71.875.790,22 złotych brutto

60

2.

Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne

40    %

* Zgodnie z poniższą tabelą

40

 

Łączna punktacja

100 pkt.

 

Efektywność energetyczna i koszty eksploatacyjne Ee

Liczba punktów

Energia użytkowa (EU) [kWh/m²/rok] - W31 = 10

KEU(i) = W31 • [EUmin/Eu(i)]

10

Energia końcowa (EK) [kWh/ m²/rok] - W32 = 14

KEK(i) = W32 • [EKmin/Ek(i)]

14

Udział energii odnawialnej w energii końcowej (UOZE)[%]  - W33=10

UUOZE(i) = W33 • [UOZE (i)/UOZE max]

10

Roczne koszty eksploatacyjne brutto (KEKS) [zł/m²/rok] - W34 = 6

KKEKS(i) = W34 • [KEKSmin/KEKS(i)]

6

 

 

II.         Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy

HOCHTIEF Polska S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

 

Oferta nr 2

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A. (lider)

Acciona Infraestructuras SA (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Avenida de Europa 18, Parque Empressarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider)

Aldesa Construcciones S.A. (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa (lider)

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt (partner)

 

III.        Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) Wykonawcy

HOCHTIEF Polska S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

 

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 58,58 pkt.

W kryterium Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne Wykonawca otrzymał: 40,00 pkt

Łączna punktacja: 98,58 pkt.

Oferta nr 2

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A. (lider)

Acciona Infraestructuras SA (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Avenida de Europa 18, Parque Empressarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 60,00 pkt.

W kryterium Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne Wykonawca otrzymał: 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider)

Aldesa Construcciones S.A. (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa (lider)

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt (partner)

 

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Praw zamówień publicznych, Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a jego ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana za odrzuconą.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/38/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne - 40%
Wadium: 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
23.06.2017 - 08:15
Termin otwarcia ofert: 
23.06.2017 - 08:30
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny wykonane być w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Opis: 

.

Dokumentacja