Przetarg nieograniczony-Dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 2-Proj„Czas zawodowców BIS–zawodowa Wielkopolska”.2 części:Pakiet I-sprzedaż i dostawa ploterów,frezarek i drukarek 3D,Pakiet II-sprzedaż i dostawa drukarek wielkoformatowych

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/34/17
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Kryterium jakościowe - 40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
17.05.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
17.05.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

1.  Zamawiający podzielił realizację zamówienia w ramach Pakietu I i Pakietu II na dostawy realizowane w ramach poszczególnych lokalizacji, tj.:

 

LOKALIZACJA

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW DLA SPRZĘTÓW, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW DLA SPRZĘTÓW UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa sprzętu, instruktaż, procedura odbiorowa)

L1

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

L2

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

L3

Zamawiający poda termin rozpoczęcia realizacji dostawy do 60 dni po podpisaniu umowy

Zamawiający poda termin rozpoczęcia realizacji dostawy do 15 dni po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

 

2.  W związku z koniecznością wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie wydania zaświadczenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na dostawę produktów (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z późn. zmn.), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wykaz produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania zerowej stawki podatku VAT, sporządzony w formie tabelarycznej. Niniejsze zestawienie będzie zawierać pełną nazwę i symbol produktu, ilość produktów, do których zastosowana będzie zerowa stawka podatku VAT, oraz jego wartość jednostkową i łączną.

3.  Termin rozpoczęcia realizacji dostaw dla sprzętów ujętych w wykazie produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się – zgodnie z tabelą w pkt. 5.1 – po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT. Zamawiający przewiduje, że informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 45 dni po podpisaniu umowy.

4.  Termin rozpoczęcia dostaw dla sprzętów nie ujętych w wykazie produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się zgodnie z zapisami tabeli w pkt. 5.1.

5.  Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym daty i godziny wykonania każdej dostawy. Czas realizacji każdej z dostaw musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczenie sprzętów, przeprowadzenie instruktaży oraz dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorowych opisanych we wzorach umów do SIWZ oraz  Załączniku nr 7 – KARTY PRODUKTÓW PAKIET I i Załączniku nr 8 - KARTY PRODUKTÓW PAKIET II.

6.  Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji dostaw do lokalizacji L1 i L2 zgodnie z kryteriami jakościowymi opisanymi w pkt. 15 – kryterium nr 2 w Pakiecie I i kryterium nr 3 w Pakiecie II.

7.  Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 110 dni.

8.  Dostawy do poszczególnych lokalizacji zostaną potwierdzone protokołami odbiorów – częściowych oraz końcowego.


 

Opis: 

AD/ZP/34/17                                                                   Poznań, 23.05.2017 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 2 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w następujących częściach:

 

Pakiet I sprzedaż i dostawa ploterów, frezarek i drukarek 3D

Pakiet II sprzedaż i dostawa drukarek wielkoformatowych

 

 

 

 

 

     Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych postępowanie przetargowe zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.