Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa pakietu oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych oraz inżynierskich dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

 

AD/ZP/31/17                                                                                                                     Poznań, dnia  04.07.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych oraz inżynierskich dla Politechniki Poznańskiej.

 (Otwarcie ofert dnia: 04.07.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 196 800,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków

Cena brutto:      193 798,80      zł

Termin dostawy:     14     dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/31/2017
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
TERMIN DOSTAWY-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
04.07.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
04.07.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

Wykonawca wykona przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Forma dostawy - elektroniczna, na adres rafal.krenz@put.poznan.pl

 

Opis: 

 

AD/ZP/31/17                                                                                                                     Poznań, dnia 07-07-2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych oraz inżynierskich dla Politechniki Poznańskiej.

 (Otwarcie ofert dnia: 04.07.2017 r.).

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

1.      Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp k.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków

Cena brutto:      193 798,80      zł

Termin dostawy:     14     dni kalendarzowych

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin dostawy:     40,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia w/w firmie.

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa z wygranym wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 11-07-2017

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego dnia:

07-07-2017