Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w dwóch częściach.

Komunikaty: 

UWAGA!

31.03.2017 - w dniu dzisiejszym Zamawiajacy zamieścił zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą Terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego - zmienione załączniki do PAKIETU 1 (załącznik D, E, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 6, załącznik 8)

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/21/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%,
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
19.04.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
19.04.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia:

 

1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do trzech niezależnych, wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji tj. Poznań (L1), Piła (L2), Kalisz (L3).

2 Czas realizacji przedmiotu zamówienia podzielono zgodnie z pakietami:

 

 PAKIET I i II

 Zamawiający po podpisaniu umowy poda termin rozpoczęcia realizacji dla każdego z pakietów.

 

 Czas realizacji przedmiotu zamówienia podzielono zgodnie z pakietami:

 

 PAKIET I:

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń objętych zerową stawką VAT (0% VAT) w lokalizacji L1, L2, L3,

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń i oprogramowania nieobjętych zerową stawką VAT w lokalizacji L1, L2, L3

 

Realizacja zamówienia rozpocznie się następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z późn. zmn.), z zastrzeżeniem zdania następnego.

 

Zamawiający przewiduje, że informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 45 dni po podpisaniu umowy.

Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Całość wyposażania przypisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do danej lokalizacji musi zostać dostarczona jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza dostaw „częściowych”).

Wykonawca dostarczy sprzęt do każdej z lokalizacji z zachowaniem minimum dwudniowego odstępu pomiędzy dostawami, do każdej z lokalizacji. Data dostawy do każdej lokalizacji musi być uzgodniona z Zamawiającym.

 

Zamawiający dopuszcza skrócenie łącznego czasu realizacji zamówienia w ramach kryterium jakościowego opisanego w pkt. 15.1 – kryterium nr 3.

 

 PAKIET II:

 

- sprzedaż i dostawa sprzętu/urządzeń w lokalizacji L1, L2, L3,

 

         Zamawiający poda Wykonawcy termin rozpoczęcia realizacji Pakietu II, nie później niż w terminie 45 dni po podpisaniu umowy.

         Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni.

         Całość wyposażanie przypisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do danej lokalizacji musi zostać dostarczona jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza dostaw „częściowych”).

         Wykonawca dostarczy sprzęt do każdej z lokalizacji z zachowaniem minimum dwudniowego odstępu pomiędzy dostawami, do każdej z lokalizacji. Data dostawy do każdej lokalizacji musi być uzgodniona z Zamawiającym.

  

         Zamawiający dopuszcza skrócenie łącznego czasu realizacji zamówienia w ramach kryterium jakościowego opisanego w pkt. 15.2 – kryterium nr 3.

 

Opis: 

 

AD/ZP/21/17                                                                                                                                    Poznań, 27.06.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w następujących częściach:

Pakiet I- sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania

Pakiet II sprzedaż i dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z instruktażem, narzędzi i elektronarzędzi oraz elementów wyposażenia magazynowego.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta  firmy:

Pakiet I    VOL Sp z o.o. Sp.K.

                   ul. Dąbrowskiego 553,

                     60-451 Poznań

 

Pakiet II   aeroMind s.c. J.Siekierczak, K.Nowak

                    61-141 Poznań

                    ul. Kórnicka 30

                    Siedziba ul. Polanowska 87

                    60-454 Poznań

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż   28.06.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła:

Pakiet I 

         VOL Sp z o.o. Sp.K.

ul. Dąbrowskiego 553,

60-451 Poznań

Cena netto: 396 082,00zł,

Cena brutto: 487 180,86zł,

Ocena w kryterium cena                                        60,00 pkt.

Parametry techniczne                                             29.50 pkt.

 w tym podkryteria:

1. Gwarancja           12.00 pkt.

2. Sprzęt zastępczy                                                 0,00 pkt.

3. Czas realizacji zamówienia                              5,00 pkt.

4. Instruktaż 1                                                         1,50 pkt.

5. Instruktaż 2                                                         1,00 pkt.

6. Instruktaż 3                                                         1,50 pkt.

7. Instruktaż 4                                                         0,00 pkt.

8. Instruktaż 5                                                         1,50 pkt.

9. Pamięć RAM                                                       7,00 pkt.

                

 Razem                                                                     89,50 pkt.

 

Pakiet II 

      aeroMind s.c. J.Siekierczak, K.Nowak

      61-141 Poznań

      Ul. Kórnicka 30

      Siedziba ul. Polanowska 87

      60-454 Poznań

Cena netto:  185 096,00zł,

Cena brutto:  227 668,08zł,

Ocena w kryterium cena                                           60,00 pkt.

Parametry techniczne                                                19,00 pkt.

w tym podkryteria:

1. Gwarancja                                                               0,00 pkt.

2. Sprzęt zastępczy                                                     0,00 pkt.

3. Czas realizacji zamówienia                               10,00 pkt.

4. Dodatkowe akumulatory                                     0,00 pkt.

5. Instruktaż rozszerzony                                          9,00 pkt.

 Razem                                                                       79,00 pkt.