Przetarg nieograniczony na rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż z dodatkowymi zbiornikami wody w DS. 5 i 6.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/19/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60 pkt
Okres gwarancji - 40pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
10.03.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
10.03.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: 15 tygodni od daty zawarcia umowy

Opis: 

AD/ZP/19/17                                                                                                              

Poznań  21.03.2017r.

 

 

                                                             OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.


Wybrana została oferta  firmy:

     REMET Przedsiębiorstwo Robót

    Instalacyjno-Budowlanych Mieczysław Przyborowski

    61-341 Poznań

    ul. Wolbromska 11

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  28.03.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUD-INSTAL” Zygmunt Grzegolec

    26-001 Masłów Pierwszy

    Ul. Podklonówka 78

    Cena netto     548 637,26zł

    Cena brutto   674 821,38zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                      53,76 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                    40,00 pkt.

Razem                                                                                  93,76 pkt.

 

2. ART. BUD Roboty Ogólnobudowlane

    Nowoczesne Aranżacje Wnętrz

     inż. Artur Przybylski

     60-579 Poznań

     Pl. Waryńskiego 8/3

    Cena netto    492 000,00zł

    Cena brutto  605 160,00zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                      60,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                    40,00 pkt.

Razem                                                                                100,00 pkt.

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12  Prawa zamówień publicznych co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Powodem wykluczenia Wykonawcy a co zatym idzie odrzucenia oferty jest nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

a)        potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” tj. inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

b)       dowód opłaty za polisę,

c)       Wykaz  robót budowlanych (co najmniej  2 robót budowlanych w branży instalacyjnej w zakresie instalacji  hydrantowej  lub  przeciwpożarowej) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

d)        wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zgodnie z pkt. 2.1 c) ppkt 2. SIWZ)

 

Ponadto Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających  brak podstaw wykluczenia z  udziału w postępowaniu:

a)       zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)         zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)         odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d)         oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

3. Korporacja Gospodarcza „F-I” Spółka z o.o.

    78-400 Szczecinek

    Ul. Artyleryjska 14

    Cena netto    655 193,00zł

    Cena brutto  805 887,39zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

  Ocena w kryterium cena                                                    45,00 pkt.

  Ocena w kryterium okres  gwarancji                                  40,00 pkt.

  Razem                                                                                85,00 pkt.

 

4. PPHU TEL-POZ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

    61-022 Poznań

    Ul. Krańcowa 11

    Cena netto    696 575,12zł

    Cena brutto  856 787,40zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                      42,36 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                    40,00 pkt.

Razem                                                                                  82,36  pkt

 

5. MERT Sp. z o.o. S.K.A

    Ul. Portowa 1

    67-200 Głogów

    Cena netto    703 643,54zł

    Cena brutto   865 481,55zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                      41,94 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                    40,00 pkt.

Razem                                                                                  81,94 pkt.

 

6.  REMET Przedsiębiorstwo Robót

    Instalacyjno-Budowlanych Mieczysław Przyborowski

    61-341 Poznań

    ul. Wolbromska 11

    Cena netto    541 145,51zł

    Cena brutto  665 608,98zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                      54,54 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                    40,00 pkt.

Razem                                                                                  94,54 pkt