REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Przetarg unieważniony
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Postępowanie nr AD/ZP/75/16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ."

Nr postępowania: AD/ZP/75/16 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

W dniu 13 lutego 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A. (lider)

Acciona Infraestructuras SA (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Avenida de Europa 18, Parque Empressarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt

 

Cena: 55.263.998,59 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 59/100)/ 67.974.718,27 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych 27/100)

 

Efektywność energetyczna budynku:

 

Deklarowana wartość

Energia użytkowa (EU) [kWh/m²/rok] -

 

13,01

Energia końcowa (EK) [kWh/m²/rok] -

 

22,01

Udział energii odnawialnej w energii końcowej (UOZE)[%]

76,80

Roczne koszty eksploatacyjne brutto (KEKS) [zł/m²/rok] -

3,23

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) Wykonawcy

HOCHTIEF Polska S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Cena: 58.531.275,59 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 59/100)/ 71.993.468,98 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 36/100).

 

Efektywność energetyczna budynku:

 

Deklarowana wartość

Energia użytkowa (EU) [kWh/m²/rok] -

 

13,01

Energia końcowa (EK) [kWh/m²/rok] -

 

22,01

Udział energii odnawialnej w energii końcowej (UOZE)[%]

76,80

Roczne koszty eksploatacyjne brutto (KEKS) [zł/m²/rok] -

6,93

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider)

Aldesa Construcciones S.A. (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa (lider)

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt (partner)

 

Cena: 61.045.481,55 zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych  55/100)/ 75.085.942,31 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 31/100).

 

Efektywność energetyczna budynku:

 

Deklarowana wartość

Energia użytkowa (EU) [kWh/m²/rok] -

 

13,01

Energia końcowa (EK) [kWh/m²/rok] -

 

22,01

Udział energii odnawialnej w energii końcowej (UOZE)[%]

76,80

Roczne koszty eksploatacyjne brutto (KEKS) [zł/m²/rok] -

47620

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 55.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/75/16
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne - 40%
Wadium: 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
13.02.2017 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
13.02.2017 - 09:15
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny wykonane być w terminie 18 miesięcy o dnia zawarcia umowy.

Opis: 

.

Dokumentacja