Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest opracowanie i dostawa oprogramowania komputerowego oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego oraz sprzętu do monitoringu wizyjnego wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/65/16
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Termin realizacji - 10% = 10 pkt;
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki/awarii – 10% = 10 pkt;
Czas usunięcia usterki/awarii przez autoryzowany serwis – 10% = 10 pkt
Czas gwarancji – 10% = 10 pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
17.11.2016 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
17.11.2016 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Termin realizacji - maksymalnie 6 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:

- najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania protokołu odbioru wykona szkolenie.

 

Opis: 

AD/ZP/65/1/16       

Poznań, dnia  22.11.2016r

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

 

Wybrana została oferta firmy:

LARS Andrzej Szymański

ul. Świerkowa 14

64-320 Niepruszewo

cena netto:  438 000,00 zł

cena brutto:  538 740,00 zł

termin realizacji: 4 tygodnie

czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki/awarii:  24 godziny

czas usunięcia usterki/awarii przez autoryzowany serwis:  do 7 dni roboczych

czas gwarancji:  2 lata

 

ocena oferty w kryterium:

cena:     60,00 pkt

termin realizacji:       10,00 pkt

czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki/awarii:         10,00 pkt

czas usunięcia usterki/awarii przez autoryzowany serwis:                  10,00 pkt

czas gwarancji:                               10,00 pkt

 

łączna liczba punktów:                                                    100,00

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Informujemy również, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 23.11.2016r.