„Rozbudowa budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej : roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, niskoprądowe, sieci zewnętrzne, roboty drogowe, ...

Komunikat - plik: 
Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/53/16
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Zobowiązanie się do wykonania określonych robót budowlanych oraz prac projektowych w dniach od dnia zawarcia umowy - 16%
Wybrane parametry energetyczne obudowy budynku - 12%
Termin realizacji - 6%
Rękojmia i gwarancja - 6%
Wadium: 

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
20.10.2016 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
20.10.2016 - 10:30
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

280 dni od dnia zawarcia umowy

Opis: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:
45000000-8 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:31524120-2 - Oświetlenie sufitowe
31524210-0 - Oświetlenie ścienne
38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 - Materiały konstrukcyjne
44111000-1 - Materiały budowlane
44111100-2 - Cegły
44111200-3 - Cement
44111300-4 - Ceramika
44111800-9 - Zaprawa (murarska)
44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane
44112400-2 - Dach
44112410-5 - Konstrukcje dachowe
44114000-2 - Beton
44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu
44114200-4 - Produkty betonowe
44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111250-5 - Badanie gruntu
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacja i badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233120-6 - Roboty w zakresie dróg
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45262000-1 - specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262210-6 - Fundamentowanie
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262620-3 - Ściany nośne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0 - Roboty instalacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 - Układanie kabli
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
32412000-4 - Sieci komunikacyjne
32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna
32412110-8 - Sieć internetowa
32421000-0 - Okablowanie sieciowe
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45431100-8 - Kładzenie terakoty
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 - Kładzenie podłóg
45432112-2 - Kładzenie nawierzchni
45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian
45432210-9 - Wykładanie ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 - Roboty szklarskie
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 - Roboty malarskie
45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442121-1 - Malowanie budowli
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3 - Dekorowanie
45451200-5 - Zakładanie paneli
48421000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71000000-9 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii
71220000-6 - Usługi projektowe
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
45212422-0 - Roboty budowlane w zakresie kantyn2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
kompleksową realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej : roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, niskoprądowe, sieci zewnętrzne, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie."

2.1. Przedmiot zamówienia składa się z części:
2.1.1. Część projektowa - polegająca na sporządzeniu pełnobranżowego projektu wykonawczego Rozbudowy Budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej . Wykonywane prace projektowe obejmować mają:
2.1.1.1. Projekt wykonawczy rozbudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 roku nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi: 4 egzemplarze w formie papierowej i 4 egzemplarze w formie elektronicznej zawierający:
2.1.1.1.1. Projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu
2.1.1.1.2. Projekt kolorystyki elewacji i wizualizacji budynku
2.1.1.1.3. Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrz
2.1.1.1.4. Projekt dróg
2.1.1.1.5. Projekt konstrukcji
2.1.1.1.6. Projekt instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
2.1.1.1.7. Projekt sieci wodno-kanalizacyjnych
2.1.1.1.8. Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji oświetlenia zewnętrznego
2.1.1.1.9. Projekt okablowania strukturalnego zawierający projekt kanalizacji teletechnicznej
2.1.1.1.10. Projekt systemów audio-wizualnych i wizualizacji wyników
2.1.1.1.11. Projekt aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA) oraz systemów sterowania dla źródeł ciepła, chłodu i wentylacji
2.1.1.1.12. Projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem BMS
2.1.1.1.13. Projekt systemów sterowania oświetleniem

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Opis stanu istniejącego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na działce całkowicie zainwestowanej , użytkowanej dotychczas przez Politechnikę Poznańską na cele dydaktyczne. Teren w pełni zagospodarowany i uzbrojony , zabudowany z możliwością wprowadzenia budowy i rozbudowy, zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Poznaniu zatwierdzonego Uchwałą nr LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lipca 2009 roku.
Na przedmiotowej działce zlokalizowane są;
- budynek Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej , zlokalizowany wzdłuż granicy południowej (ul. Polanka) oraz granicy wschodniej
- kontenerowa stacja transformatorowa zlokalizowana w części północnej,
- murowany śmietnik na odpady zlokalizowany w części północnej
- miejsca postojowe z układem drogowym i wjazdami na działkę z ulicy Polanka oraz ulicy Kaliskiej.
Na terenie działki nr 32/2 pod projektowana rozbudowę nie występuje zjawisko szkód górniczych .
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren nie jest położony na obszarze ochrony stanowisk archeologicznych .
Teren nie jest położony w obszarze Natura 2000.
Projektowana rozbudowa budynku wymaga przebudowy zieleni niskiej , wewnętrznego układu drogowego w strefie tzw. dziedzińca oraz zmian ( demontaż okien , zamurowanie otworów , demontaż fasady zlokalizowanej w istniejącej klatce schodowej , demontaż żelbetowych elementów ) zlokalizowanych w istniejącym budynku w miejscu rozbudowy.
Dodatkowo przed rozpoczęciem inwestycji należy usunąć kolizje instalacyjne zewnętrzne : oświetlenie zewnętrzne , instalacje deszczową , instalację sanitarną.

3.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rataje-Łacina" cześć B w Poznaniu jako 2U .Miejscowy Plan określa nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy wyznaczone przez istniejące budynki zlokalizowane w obrębie zakresu opracowania.
Na projektowane zagospodarowanie składa się :
• rozbudowa istniejącego budynku
• dojścia do obiektu i miejsca postojowe
• układ zieleni
• instalacje zewnętrzne z usunięciem kolizji
Inwestycja będzie poprzedzona usunięciem kolizji instalacyjnych.
Wszystkie instalacje wewnętrzne prowadzić jako rozwinięcie istniejących.
Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania terenu wysokość budynku powinna się mieścić od 2-5 kondygnacji nadziemnych tj. 11-17 m z dopuszczeniem 6 kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m.
Powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 60%.
Powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić min.20 % powierzchni działki.
Nie mniej niż 40% miejsc postojowych planowanych na terenie należy urządzić w ramach parkingów w zieleni.
Na każde 1000m2 powierzchni użytkowej należy przewidzieć 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów , w łącznej ilości nie mniejszej niż 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu.
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać powiązanie funkcjonalne i architektoniczne z istniejącym obiektem.
Skrzydło projektowanej rozbudowy zlokalizowane równolegle do ulicy Kaliskiej, trzykondygnacyjne , niepodpiwniczone o rozczłonkowanych poziomo i pionowo płaszczyznach ścian zewnętrznych.
Na podstawie miejscowych odkrywek terenu oraz charakterystyki konstrukcji obiektu , ustala się dla przedmiotowej inwestycji II kategorię geotechniczną.

Podstawowe dane liczbowe i zestawienie powierzchni terenu
• teren opracowania w granicach własności 4780,00 m2
• pow. zabudowy istniejąca: 1510,40 m2(31,60%)
• pow. zabudowy projektowana: 146,92 m2(3,07%)
• łączna pow. zabudowy : 1657,32 m2(34,67%)
• teren utwardzony 1825,26 m2(38,19%)
• teren biologicznie czynny 1297.42m2(27,14%)
• ilość miejsc postojowych: zgodnie z pozwoleniem na budowę
• ilość miejsc dla rowerów zgodnie z pozwoleniem na budowę

3.3. Opis projektowanego budynku
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa skrzydła trzykondygnacyjnego, funkcjonalnie połączonego z istniejącym budynkiem .Główną funkcję obiektu stanowią pomieszczenia dydaktyczne ( jedna sala dydaktyczna na każdym piętrze ) i administracyjne ( dwa pomieszczenia na każdym piętrze). Obiekt należy przystosować dla osób niepełnosprawnych.
Projektowana rozbudowa powinna być obsługiwana istniejącym wejściem do budynku oraz dodatkową projektowaną zewnętrzną klatką schodową pełniącą funkcje ewakuacyjną.
Przedmiotową rozbudowę należy zaprojektować jako bryłę zwartą, trzykondygnacyjną z funkcja powtarzalną na każdej kondygnacji zgodnie z projektem budowlanym.
Dla trzech centrali wentylacyjnych należy przewidzieć miejsca w przestrzeni sufitów podwieszanych nad komunikacja ogólną - wys. w świetle ok.70 cm. zalecane jest zastosowanie sufitu akustycznego.
Ze względu na zmianę układu wentylacyjnego w etapie drugim modernizowania istniejącego obiektu , należy przewidzieć możliwość zlokalizowania centrali wentylacyjnej na dachu budynku w wyizolowanym cieplnie pomieszczeniu.
Należy przewidzieć odpowiednią lokalizację oraz rozwiązanie architektoniczne czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego na dachu. podczas planowanej modernizacji istniejącego budynku kanały czerpne i wyrzutowe zostaną wykorzystane jako nawiewne i wywiewne - podłączenie do planowanej docelowo centrali wentylacyjnej w maszynowni na poziomie dachu.
W celu dostosowania projektu budowlanego do zainstalowania wentylacji mechanicznej, należy wprowadzić na wszystkich kondygnacjach dwa szachty wentylacyjne o wymiarach ok.1600/800 cm oraz szacht na dwie rury spustowe ok. ø 160.
Należy przewidzieć miejsce na zlokalizowanie agregatu wody lodowej - na poziomie terenu ( rejon klatki schodowej) lub na poziomie dachu w przestrzeni nadbudowanej ( lokalizacja preferowana).
Na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć otworowanie ścian i ew. stropów dla instalacji wentylacyjnej .
Zasilanie instalacji CO i CT - z istniejącej kotłowni . Prowadzenie rur w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W projekcie wykonawczym należy przewidzieć szacht teleinformatyczny o wymiarach 20/10 cm, odsunięty min.20 cm od szachtu elektrycznego.
Funkcja projektowanego skrzydła:
Poziom ±0,00 :
0/0 1 - komunikacja o pow.15,39 m2
0/0 2 - pom. biurowe o pow.17,54 m2
0/0 3 - pom. biurowe o pow.15,91 m2
0/0 4 - sala dydaktyczna o pow.70,65 m2
Poziom ±4,00 :
1/0 1 - komunikacja o pow.15,60 m2
1/0 2 - pom. biurowe o pow.17,54 m2
1/0 3 - pom. biurowe o pow.15,91 m2
1/0 4 - sala dydaktyczna o pow.70,65 m2
zewnętrzna klatka schodowa
Poziom ±0,00 :
2/0 1 - komunikacja o pow.17,87 m2
2/0 2 - pom.biurowe o pow.20,29 m2
2/0 3 - pom.biurowe o pow.15,91 m2
2/0 4 - sala dydaktyczna o pow.70,65 m2
Zewnętrzna klatka schodowa

4. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
symbol nazwa pomieszczenia powierzchnia ilość osób
POZIOM ± 0,00
0/0.1 KOMUNIKACJA 15,39
0/0.2 POM.BIUROWE 17,54 3
0/0.3 POM.BIUROWE 15,91 3
0/0.4 SALA DYDATKTYCZNA 70.65 60
PRZYZIEMIE -POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 119.49

POZIOM +4,00
1/0.1 KOMUNIKACJA 15,60
1/0.2 POM.BIUROWE 17,54 3
1/0.3 POM.BIUROWE 15,91 3
1/0.4 SALA DYDAKTYCZNA 70,65 60
PIĘTRO I -POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 119,70

POZIOM +8,00
2/0.1 KOMUNIKACJA 17,87
2/0.2 POM.BIUROWE 20,29 3
2/0.3 POM.BIUROWE 15,91 3
2/0.4 SALA DYDAKTYCZNA 70,65 60
PIĘTRO II- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 124,72

5. SIWZ oraz wszystkie załączniki do SIWZ należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi załącznikami technicznymi, wiążące są zapisy zamieszczone w Programie funkcjonalno-użytkowym.

6. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kryteria równoważności ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego i wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi załączyć do oferty specyfikację oferowanych robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach, wyraźnie wskazując różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie propozycji równoważnych).

 

7. Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej.
7.1 Podstawowe obowiązujące formaty plików:
• Dokumenty tekstowe - docx,
• Tabele, zestawienia - xlsx
• Fotografie, grafiki- jpg
• Rysunki - dwg v 2010
Każdorazowo przy przekazywaniu wszelkich dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej należy dołączyć plik - pdf
Zamawiający dopuszcza przekazywanie plików w innych formatach, niż wyżej określone w pod warunkiem, ich kompatybilności z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego
7.2 Przekazywane pliki oznaczone muszą być wg wzoru:
WEiT-„A"-Nazwa dokumentu -„XXX"-R „YY"-RRRRMMDD
gdzie:
„A" - litera przydzielona branży
„XXX"- nr rysunku
R-rewizja
„YY"- nr. Rewizji
RRRRMMDD - rok, miesiąc, dzień
8. Prawa autorskie.
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy określa konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

Dokumentacja