Zamówienia publiczne

Darmowa Akademia Wykonawców:

Od 2 września startuje projekt realizowany przez przetargowa.pl, na prośbę Zamawiających zrealizujemy cykl spotkań poświęconych tematyce zamówień publicznych i ich elektronizacji. Prelegentami będą praktycy, którzy w sposób rzeczowy pomogą składać oferty w przetargach, aby nie były odrzucane. Spotkania będą nieodpłatne i transmitowane przez YouTube, aby wziąć w nich udział, należy zapisać się przez formularz dostępny na stronie:

www.akademiawykonawcow.pl

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Politechnikę Poznańską

Postępowania przetargowe opublikowane do 22.04.2014 znajdują się tutaj

 

 • Postępowania nierozstrzygnięte (9) - ostatnia aktualizacja 29.07.2021

  Wykaz nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy oraz terminy: składania i otwarcia ofert).

 • Postępowania rozstrzygnięte (73) - ostatnia aktualizacja 30.07.2021

  Wykaz rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, wybrany Wykonawca, złożone oferty, kryteria ocen, uzyskane punktacje).

 • Postępowania unieważnione (21) - ostatnia aktualizacja 06.07.2021

  Wykaz unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, przyczyna unieważnienia).

Organizacja procedur dla postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o organizacji procedur dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (miejsce składania ofert, wpłaty wadium, miejsce otwarcia ofert, przesyłanie pytań dotyczących nierozstrzygniętych postępowań, miejsce pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień – SIWZ).

 • Składanie ofert

  O ile nie zaznaczono inaczej oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań).

 • Wpłaty wadium

  Wpłat wadium można dokonywać przelewem na konto Politechniki Poznańskiej:

  Santander Bank Polska S.A.
  6 Oddział w Poznaniu
  numer konta: 39 1090 1362 0000 0001 4382 6909
  

 • Otwarcia ofert

  O ile nie zaznaczono tego inaczej oferty są otwierane w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 103, 60-965 Poznań).

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień

  O ile nie zaznaczono tego inaczej Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) można odbierać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej - Rektorat, pl. M.Skłodowskiej- Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).

 • Pytania

  Pytania dotyczące ogłoszonych przetargów należy składać lub przesyłać w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej - Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

  Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639

 1. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl tel.: 61/665 3631

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który składają Państwo ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), a także w celu realizacji umowy.

 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZałącznikWielkość
Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13.pdf601.46 KB