Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/78/17 | 29.09.2017 | 17.10.2017 - 11:00:15
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA !!!

  17.10.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

   

 • AD/ZP/79/17 | 12.10.2017 | 16.10.2017 - 12:51:07
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  16.10.2017 r. - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.


 • AD/ZP/74/17 | 12.09.2017 | 12.10.2017 - 12:15:02
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  12.10.2017 -Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/69/17 | 11.10.2017 | 11.10.2017 - 16:12:52
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/76/2017 | 03.10.2017 | 11.10.2017 - 11:51:02
  nieograniczony
  wszczęte


  06.10.2017 r. - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dokonał zmiany treści siwz. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/76/17                                                                                                                     Poznań, dnia  11.10.2017r

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

  (Otwarcie ofert dnia:        11.10.2017 r.).

   

   

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 530 000,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

   

  AVL LIST GMBH, HANS LIST PLATZ 1,  A-8020 GRAZ/AUSTRIA

   

  Cena netto: 520 000,00  zł

  Okres gwarancji:   24 MIESIĄCE

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/71/17 | 18.08.2017 | 04.10.2017 - 20:26:58
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA !!!

  28.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

  28.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  22.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  21.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  15.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  13.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

  11.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

  11.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  25.08.2017 Zamawiający opubilkował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

 • AD/ZP/10/17 | 30.01.2017 | 14.02.2017 - 12:00:33
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

           AD/ZP/10/17                                                                                                         Poznań  14.02.2017r.

   

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                          

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 789,94zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

  1. Zakład Ogólnobudowlany

      Michał Sowiak, Józef Sowiak

      61-315 Poznań

      ul. Żurawicka 9

      Cena brutto           112 507,56zł

      Czas przystąpienia do wykonania robót  - 12 godzin

      Okres gwarancji - 36 miesięcy

   

   

Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.