Aktualności Politechniki Poznańskiej - Wydarzenia

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie ENEA S.A. - Edycja 2011

ENEA S.A. - jedna z największych firm energetycznych w kraju zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej - zaprasza do udziału w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Edycja 2011.

Sukces jakim cieszył się Konkurs w 2010 roku i szerokie zainteresowanie opinii publicznej jego problematyką przyczyniły się do uznania działań na rzecz nauki, rozwoju wiedzy oraz energetycznej świadomości społecznej jako ważne argumenty, dla których podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnej jego edycji.

Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich poruszających problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są:

  • dla zwycięskiej pracy licencjackiej bądź inżynierskiej - 10 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy magisterskiej - 20 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy doktorskiej - 30 000 zł.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z opisem pracy (do pobrania na stronie www.konkurspracdyplomowych.pl) oraz przesłać nie później niż do 31 lipca 2011r. na adres: konkurs@konkurspracdyplomowych.pl.

Opis pracy powinien posiadać nie więcej niż 1,5 tys. znaków oraz temat, krótką charakterystykę, założenia, wniosek końcowy, a także wskazanie nowatorstwa w podejściu do tematu.

Ocena zgłoszonych prac będzie dokonywana przez Kapitułę, która przyzna nagrody pieniężne dla zwycięskich prac w trzech kategoriach: praca licencjacka lub inżynierska, magisterska, rozprawa doktorska.

Nagrodzone zostaną prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny oraz nowatorskie podejście do wskazanej problematyki konkursowej.

Do Konkursu zgłoszone mogą być prace zakończone i obronione w okresie od 1 stycznia 2010 do 30 lipca 2011r. Na podstawie przesłanych zgłoszeni w I etspie Kapituła Konkursu dokona ich wstępnej selekcji. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji zgłoszonych prac.

Do 31 października 2011r. Kapituła dokona wyboru najlepszych spośród nich w każdej z trzech kategorii, a autorom przyzna nagrody. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły i przyznanych nagrodach do 6 listopada 2011r.

Lista nagrodzonychprac będzie umieszczona na stronie www.konkurspracdyplomowych.plTop 500 Innovators Science Managment Commercialization

Zapraszamy do udziału w projekcie Top 500 Innovators Science Managment Commercialization.

W ramach projektu, w okresie od października do grudnia 2011 roku, 50 uczestników wyjedzie na 2- miesięczny program stażowo - szkoleniowy do najlepszych światowych uczelni z listy szanghajskiej w zakresie:

- współpracy nauki z gospodarką

- zarządzania badaniami naukowymi

- komarcjalizacji wyników badań

Uczestnictwo w projekcie umożliwi Ci:

  • odbycie stażu na najlepszych światowych uczelniach
  • poznanie działania zagranicznych form stworzonych w celu komercjalizacji badań
  • rozwinięcie kompetencji, które pomogą Ci przełożyć wyniki Twoich badań na konkretne rozwiązania biznesowe
  • nawiązanie kontaktów naukowych i biznesowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainwestuje w Ciebie i Twoje pomysły, pokrywając w ramach projektu koszty szkoleń, przelotów, zakwaterowania, ubezpieczeń i wiz oraz przyznając stypendium na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.

Więcej informacji:

www.mnisw.gov.pl, zakładki "Inicjatywy" i "Fundusze europejskie",

top500@mnisw.gov.pl, tel. (22)501 79 81


VIII edycja konkursu Vision 2025

Penta Investments znów ufunduje nagrody do 5.000 EURO. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2011 roku.

Penta Investments - środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, znana na polskim rynku m.in. z inwestycji w sieć Żabka Polska, mrożonkową grupę Iglotex czy operatora zakładów sportowych Fortuna - otwiera VIII edycję konkursu Vision 2025, skierowanego do młodzieży szkół wyższych. Studenci z Polski, Czech i Słowacji mogą ubiegać się o nagrody pieniężne o wartości do 5.000 EURO.


Kampania Białej Wstążki

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie skierowana do mężczyzn międzynarodowa kampania, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie - właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będa sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

W 2010r. nominacje na członków Bractwa Rycerzy "Białej Wstążki" otrzymało dziesięciu znanych i cenionych mężczyzn - "Rycerzy XXI wieku": Artur Barcyś, Tomasz Karolak, Jarosław Kret, Paweł Królikowski, Wojciech Malajkat, Piotr Marzec " Liroy", Conrado Moreno, Borys Szyc, Krzysztof " Diablo" Włodarczyk oraz Konrad Wojterkowski. Pierwsi członkowie Kapituły, razem z Elżbietą Radziszewską Pałnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania oraz prezesami/ prezeskami partnerskich organizacji, przypinali białe wstążki mieszkańcom Warszawy oraz rozdawali ulotki informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.


Bezpieczne praktyki 2011

Zapraszamy na 8. edycję szkolenia BEZPIECZNE PRAKTYKI 2011.

BEZPIECZNE PRAKTYKI 2011 to szkolenie dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamierzających odbyć staż, praktykę zawodową lub pracować w roku 2011. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne FSNT NOT w Wielkopolsce, mając na względzie swoją misję, podejmuje szereg działań. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera. Członkowie FSNT NOT przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom, a także pomagają w organizowaniu praktyk studenckich.

Bezpłatne szkolenia w ramach Programu BEZPIECZNE PRAKTYKI poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy przed medycznej, zagadnieniom urządzeń poddozorowych, energii, ochrony środwiska.

Wykłady prowadzić będą wybitni specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji Energetyki i ze Stowarzyszeń Naukowo Technicznych FSNT NOT.

Program Bezpieczne Praktyki objęty jest patronatem regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych. Patronat Honorowy sprawuje m in. Rektor Politechniki Poznańskiej, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Zapraszamy na dwa szkolenia w Poznaniu, które odbędą się w dniach:

- 17 maja 2011 r. w Centrum Wykładowo Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, w godz. 15.00,

- 19 maja 2011 r. w Domu Technika NOT na ul. Wieniawskiego 5/9 w godz. 15.00.

Szkolenia są bezpłatne.Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.bezpiecznepraktyki.pl .
Na stronie internetowej znajdują informacje bieżące oraz szczegółowy harmonogram szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Projekt "Akademickie NGO" - spotkanie organizacyjne - 25 maja 2011

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu w środę 25.05. o godz. 11.45 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, ul. Piotrowo 5, sala 122.

Na spotkania zapraszamy szczególnie osoby zaangażowane w organizacjach - kołach, stowarzyszeniach, fundacjach - które działając na lub przy uczelniach. W trakcie spotkania omówione zostaną cele projektu oraz korzyści, jakie uzyskają organizacje w nim uczestniczące.

Realizatorem projektu "Akademickie NGO. Organizacje pozarządowe na uczelniach" jest Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur. Patronat honorowy nad projektem objęli Ich Magnificencje Rektorzy poznańskich państwowych uczelni wyższych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem: www.gaudeamusigitur.pl


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011.

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczegóły:

http://www.stat.gov.pl

http://www.spis.gov.pl


Konkurs na nowe logo wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zapraszamy do udziału w konkursie na nowe logo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Dodatkowe informacje: http://www.knsb.put.poznan.pl/


Young Design 2011 - konkurs dla młodych designerów

Uwaga wszyscy Młodzi Designerzy, którzy nie zdążyli dostarczyć projektów na konkurs Young Design 2011!
Termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przedłużony do 4 maja 2011r. Wasze projekty przyjmujemy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.
Nagrody w konkursie to Stypendium im. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych, staż w prestiżowym studiu projektowym, indywidualne konsultacje biznesowe oraz licencja programu Rhino.
Informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie www.iwp.com.pl w zakładce Projekty Instytutu.


"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

1 stycznia 2011 roku Urząd Miasta Poznania rozpoczął realizację projektu pt.: "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach".
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych z terenu województwa wielkopolskiego zainteresowanych odbyciem płatnych staży w przedsiębiorstwach.

Głównym celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez realizowane staże projekt będzie wspierał rozwój pracy badawczej pracowników naukowych oraz umożliwi konfrontację z możliwościami i potrzebami wielkopolskich przedsiębiorstw.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/naukowiec.


III edycja Konkursu na pracę inżynierską

III edycja Konkursu na  pracę inżynierską

Rozpoczęła się III edycja Konkursu na pracę inżynierską dla studentów, organizowaną przez Dalkię Polska i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Zgłoszona praca powinna dotyczyć jednego z obszarów:

- efektywność energetyczna,

- stosowanie energii odnawialnych,

- zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej,

- produkcja i dystrybucja ciepła i energii elektrycznej.

Efektem poprzednich edycji jest szereg interesujących prac.Oprócz cennych nagród pieniężnych studenci uczestniczący w konkursie mają okazję do zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy.

Konkurs trwa od 12 kwietnia do 6 maja 2011r.

Zachęcając do udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się ze szczegółami regulaminu na www.dalkia.pl; www.bis.put.poznan.pl

 


II edycja Konkursu na e-biznes

II edycja Konkursu na e-biznes - logo.jpg

Nawet 700 000 zł na rozkręcenie e-biznesu, pomoc w dopracowaniu biznesplanu i doradztwo w zakresie prawa, księgowości czy pozyskania dotacji UE. To wszystko czeka na najlepsze pomysły w „Konkursie na e-biznes".


3. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Roman Słowiński uprzejmie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w: 3. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2011 w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19 w godz. 17.00-19.00.

Wstęp wolny.

Program znajduje się w załączeniu, szczegóły na stronie www.pan.poznan.pl


Konkurs „Membrana w kreowaniu przestrzeni"

Konkurs „Membrana w kreowaniu przestrzeni"

Data rozpoczęcia: 18/02/2011

Termin składania prac: 11/04/2011

Miasto: konkurs ogólnopolski

Konkurs adresowany jest do studentów, projektantów, architektów.


Konkurs Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation dla doktorantów

Konkurs jest przeznaczony dla polskich doktorantów. Kandydaci muszą być obywaletami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dypolom ukończenia uzcelni wyższej w Polsce i studiującymi na studiach doktoranckich w polskiej uczelni wyższej lub instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiąznia techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temet pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

Dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN $4000 (4 tys. dolarów kanadyjskich).

Aplikacje należy wysyłać do 30 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje można pobrać ze strony: http://republika.pl/cmrsf

Procedura złożenia wniosku:

1. Wypełnienie wniosku pismem maszynowym w języku polskim i podpisanie oświadczenia.

2. Przesłanie dokumentów:

- kopii dyplomu ukończenia studiów potwierdzonej przez dziekanat,

- kopia strony z indeksu "z wynikiem" potwierdzona przez dziekanat,

- opina proomotora (max. 150 słów),

- dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (max. 150 słów każda),

- zaświadczenie z uczelni potwierdzającej otwarcie przewodu doktorskiego,

- curriculum vitae,

- napisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt - max. 150 słów.

3. Wszystkie dokumenty muszą być przesłanena adres Zarządu w Kanadzie do dnia 30 kwietnia 2011 r.


Więcej informacji

Konkurs na najlepszy pomysł biznesowy "Wiedza do biznesu"

15 tys. zł to łączna pula nagród w tegorocznym konkursie na najlepszy pomysł biznesowy w ramach projektu „WIEDZA DO BIZNESU!".

Aby ją rozbić, wystarczy być studentem, ubiegłorocznym absolwentem bądź pracownikiem naukowym jednej z wielkopolskich uczelni, mieć pomysł na własną działalność gospodarczą oraz dostęp do internetu.

Do 7 marca br. Nickel Technology Park Poznań czeka na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych.

Zwycięzców poznamy 31 marca 2011 r. podczas kolejnej edycji poznańskich Targów Przedsiębiorczości Akademickiej.


Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce

Zarząd Województwa Wielopolskiego ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów polskich uczelni wyższych. Mogą w nim wziąć udział prace obronione od 1 września 2007r. do 30 września 2011r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2011r. Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe.

Informacje na www.wrpo.wielkopolskie.pl


Więcej informacji

"Mazury Cud Natury" plebiscyt na 7 nowych cudów świata

Zapraszamy do głosowania w plebiscycie szwajcarskiej Fundacji New7Wonders na 7 nowych cudów świata. Jesiora Mazurskie są jedynym polskim kandydatem wśród 28 najniezwyklejszych miejsc na świecie ubiegających się o tytuł cuda świata. Polską kandydaturę wspierają m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Wicepremier Waldemar Pawlak. Więcej informacji o akcji oraz formularze do głosowania dostępne są na stronie www.mazurycudnatury.org


Politechnika Poznańska zaprasza na Wykłady Otwarte

Poniżej znajduje się załącznik z ofertą wykładów otwartych Politechniki Ponańskiej na rok akademicki 2010/2011 - semestr zimowy.

Wykłady Otwarte - rok akademicki 2010/2011 - semestr zimowy


Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego InterSTUDENT 2010 - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs InterSTUDENT adresowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. W konkursie mogą wziąć udział studenci obcokrajowcy lub posiadający podwójne obywatelstwo.

Do Polski na studia przyjeżdża coraz więcej młodzieży z zagranicy, grupa ta liczy już ponad 16 tys. studentów. Dochodzi do tego prawie 10 tysięcy stypendystów Erazmusa i uczestników innych programów wymiany studenckiej rocznie. Studenci zagraniczni stali się integralną, choć nie zawsze docenianą, częścią polskiego środowiska akademickiego. Konkurs InterSTUDENT to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, skierowana do środowiska studentów zagranicznych w Polsce.

Kandydaci muszą wykazywać się aktywnością na polu kulturalnym, społecznym, proekologicznym lub sportowym, działaniami wpisującymi się w ideę wielokulturowości, dobrymi wynikami w nauce (bez zaliczeń warunkowych, nie powtarzają roku), a także postawą inspirującą do działania i wkładem w aktywizację wspólnot obywatelskich w środowisku lokalnym.

Zgłoszenia można nadsyłać do 21 stycznia 2011r.

Informacje:

www.studyinpoland.pl/interstudent

 


Dyplom Przyjaciela Przedszkola w Wapnie

Od sześciu lat pani dr inż. arch. Hanna Michalak wraz z grupą studentów kierunku "architektura i urbanistyka" prowadzi bezinteresowną pomoc na rzecz Przedszkola Publicznego w Wapnie. Ten szlachetny dar serca owocuje nie tylko poprawą losu dzieci, które takiej pomocy potrzebują, ale również wzmocnieniem wizerunku Politechniki Poznańskiej jako uniwersytetu.


Z Politechniki prosto do Microsoft

Politechnika Poznańska i Uniwersytet Warszawski wspólnie z Cambridge University i Oxford University

Rekrutacja na prestiżowe praktyki studenckie w centrali Microsoft Corporation w Redmond po raz pierwszy prowadzona będzie na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Warszawskim.

Prestiżowy program letnich praktyk studenckich w centrali Microsoft Corporation w Redmond jest prowadzony przez Microsoft już od wielu lat. Udział w praktykach to oczywiście szansa na poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii oraz zdobycie umiejętności pracy w zespole. Przede wszystkim jest to jednak okazja do poznania firmy Microsoft od podszewki i pracy z najlepszymi programistami na świecie przy tworzeniu produktów i usług sygnowanych logiem Microsoft, których używają miliony ludzi na całym świecie.


Konkurs o Nagrodę ABB

Rusza 8. edycja Konkursu o Nagrodę ABB. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących sięzaawansowanymi technologiami.


Konkurs "Pierwszy krok we własny biznes" - II edycja

Im się udało - teraz czas na CIEBIE!

Masz innowacyjne pomysły? Marzysz o ich urzeczywistnieniu? A może chciałbyś założyć własną firmę, a czujesz że ciągle brak ci wiedzy i umiejętności by ją poprowadzić? Spokojnie! Właśnie dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy BEZPŁATNY program szkoleniowo-doradczy „Pierwszy krok we własny biznes".


Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Szanowni Państwo!

Miasto Poznań organizuje VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem, obronione w latach 2009-2010. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 265 lub 266 do 15 listopada 2010 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.


KIERUNKI ZAMAWIANE NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Politechnika Poznańska uzyskała dofinansowanie MNiSW na realizację "kierunków zamawianych" - informatyki, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn oraz fizyki technicznej.


Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

Już po raz III Fundacja im. Anny Pasek organizuje Konkurs stypendialny, którego finalista otrzyma prestiżowe Stypendium Naukowe im. Anny Pasek w wysokości 45 000 PLN.

Celem Stypendium jest wspieranie wyróżniających się naukowo, młodych doktorantów, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Firmy ESRI Polska.

Stypendium im. Anny Pasek składa się z dwóch części: stypendium(grantu) badawczego, oraz stypendium personalnego. Kwota stypendium badawczego wynosi 20 000 PLN i jest w całości przeznaczona na realizację projektu badawczego. kwota stypendium personalnego to 25 000 PLN. Kwota stypendium personalnego nie podlega rozliczeniu.

Szczegółowe informacje na temat stypendium i warunków konkursu dostępne są również na stronie Fundacji: www.annapasek.org/stypendium


OFERTA STYPENDIALNA BUWiWM na rok akademicki 2011/2012

OFERTA STYPENDIALNA BUWiWM na rok akademicki 2011/2012

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej

www.buwiwm.edu.pl

od 23 sierpnia br. dostępna jest oferta stypendialna na rok akademicki 2011/2012, opracowana we współpracy z Departamentem Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Oferta zawierać będzie informacje o możliwości wyjazdów w roku akademickim 2011/2012 na studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe.

Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać na adres:

Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
00 - 896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30

w terminie do 30 listopada 2010 r.


FORESIGHT na Politechnice Poznańskiej

W Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej realizowany jest ciekawy projekt FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski". Przedmiotem projektu jest opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku 2030. Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu.


Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z: Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcją Pracy, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ", Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych organizuje coroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.