RD/ZP/46/2021 Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

23.07.2021r. - W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przesywa termin składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach. Pytania i odpowiedzi zostana opublikowane w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie terminu zostało również zamieszczone w systemie miniPortal oraz na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku).

26.07.2021r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi. Treść znajduje się w komunikatach.

29.07.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.07.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/46/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Ilość obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego (IOS-R) 40
Wadium: 

Zamawiający nie bedzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
29.07.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
29.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
25.08.2021r.
Termin wykonania: 

 

1.              Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od pierwszego dnia pierwszego okresu rozliczeniowego.

2.              Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

 

Opis: 

09.08.2021r. - Zamawiający opublikował Ogłoszenie wyników.

Dokumentacja