Page 1 - GP_czerwiec(5)_2009
P. 1
osPolitechniki CZERWIEC 2009

Rok XVII NR 5 (142) • ISSN 1233-5444

PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

STUDENCI POLITECHNIKI
NA AKADEMICKICH

MISTRZOSTWACH POLSKI

OOlliimmppiiaaddaa jjęęzzyykkoowwaa
9900--lleecciiee PPoolliitteecchhnniikkii
PPoozznnaańńsskkiieejj -- wwyywwiiaadd

KKąącciikk kkuullttuurraallnnyy
   1   2   3   4   5   6